Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο
Αρχική arrow Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο arrow Νέα arrow Προκήρυξη πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού σε θέση τηλεφωνητή Πρεσβείας Λονδίνου

Προκήρυξη πρόσληψης επιτόπιου προσωπικού σε θέση τηλεφωνητή Πρεσβείας Λονδίνου

Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2016

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης επιτόπιου προσωπικού, ειδικότητας τηλεφωνητή, με διετή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο προσληφθησόμενος, παράλληλα με την υπηρεσία του στο τηλεφωνικό κέντρο της Πρεσβείας και του Προξενικού Γραφείου, θα παρέχει γενικές πληροφορείς για προξενικά θέματα, θα διευθετεί την προσέλευση και καθοδήγηση του κοινού του Προξενικού Γραφείου και των επισκεπτών της Πρεσβείας, θα συνδράμει, εάν προκύπτει ανάγκη και βάσει συγκεκριμένων οδηγιών, τμήματα του Προξενικού Γραφείου και θα εκτελεί διεκπεραιωτικές εργασίες της Πρεσβείας και του Προξενικού Γραφείου, εντός και εκτός όταν παρίσταται ανάγκη.

Οι τυπικές προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη θέση είναι οι ακόλουθες:

-    Κατώτατο όριο ηλικίας πρέπει  να είναι το 21ο (συμπληρωμένο) και ανώτατο το 60ο έτος.
-     Ιδιότητα μονίμου κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου.
-    Οι άρρενες θα πρέπει είτε να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές (κατοχή Πιστοποιητικού Τύπου Β΄).
-    Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισότιμος εκπαιδευτικές τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
-    Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Τέλος, θα συνεκτιμηθούν η εν γένει εργασιακή εμπειρία των υποψηφίων, καθώς και στοιχεία του χαρακτήρα τους, δεδομένης και της φύσεως της καθημερινής εργασίας και της επαφής τους με κοινό και επισκέπτες.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν:

α)    Αίτηση-επιστολή πρόσληψης (όχι συγκεκριμένος τύπος εντύπου), στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερομένου
β)    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, το οποίο να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
-Προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τόπος και χρονολογία γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, οικογενειακή κατάσταση, τηλέφωνο και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας)
-Εργασιακή εμπειρία.
γ)    Αποδεικτικά στοιχεία ιδιότητας μονίμου κατοίκου στο Ηνωμένο Βασίλειο (π.χ. συμβόλαιο κατοικίας, πληρωμή Council Tax, National Insurance Number, κ.λπ.)
δ)    Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αντίγραφο και, όταν ζητηθεί, επίδειξη πρωτοτύπου).
ε)     Για τους άρρενες υποψηφίους Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (αντίγραφο και, όταν ζητηθεί, επίδειξη πρωτοτύπου)
στ)    Ενδεχόμενες συστατικές επιστολές.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αρχικά με έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων των αιτούντων και, ακολούθως, με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά, στη διεύθυνση της Πρεσβείας (Embassy of Greece, 1A Holland Park, W11 3TP) με την ένδειξη «Αίτηση για θέση Τηλεφωνητή». Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης είναι η Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016. Εφόσον οι αιτήσεις αποσταλούν ταχυδρομικά, αποδεικτικό κατάθεσης αποτελεί η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: , υπ’ όψιν κας Α.Κουνουπιώτου.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0