Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
greek english
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο
Αρχική arrow Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο arrow Νέα arrow Πρόσκληση Στρατευσίμων 2019 Δ΄/ΕΣΣΟ

Πρόσκληση Στρατευσίμων 2019 Δ΄/ΕΣΣΟ

Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι προσκαλούνται για κατάταξη στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι της 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, όπως αυτή σχεδιάσθηκε από τη Διεύθυνση Β4 (ΔΣΛ) του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και περιλαμβάνει:

α. Τους στρατεύσιμους της κλάσης 2021 (έτος γέννησης 2000) που είναι γραμμένοι ή είναι αδήλωτοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής.

β. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων 1996 έως και 2021 (έτη γέννησης 1975 έως και 2000) από όλους τους Νομούς της χώρας, των οποίων οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη στο Πολεμικό Ναυτικό δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Μαΐου 2019 έως και 31 Ιουλίου 2019.

γ. Τους στρατεύσιμους των κλάσεων της υποπαραγράφου 1β της παρούσας, που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, και η ημερομηνία λήξης της αναβολής περιλαμβάνεται στο διάστημα από 01 Αυγούστου 2019 έως και 31 Οκτωβρίου 2019.

δ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που θα τύχουν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του (α) σχετικού.

ε. Τους στρατεύσιμους, των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.

στ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους, των οποίων μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους για λόγους υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

ζ. Τους στρατεύσιμους και τους ανυπότακτους που θα παραπεμφθούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και θα κριθούν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

η. Όσους υπέβαλαν αίτηση για την κατάταξή τους ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (α) σχετικού. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την αίτησή τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες.

θ. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του (α) σχετικού που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους.

ι. Τους ανήκοντες στις κλάσεις της υποπαραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων, και παραλαμβάνουν σημείωμα κατάταξης της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκημα της ανυποταξίας τους διακόπηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 του (α) σχετικού, έως την προηγούμενη της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών καλουμένων από τον ίδιο Νομό.

ια. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΝ/Β4 (ΔΣΛ), εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων κλπ).

ιβ. Τους στρατεύσιμους που με διαταγές του ΓΕΕΘΑ/Β4 (ΔΝΣ) μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στο Πολεμικό Ναυτικό από τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και υποχρεούνται να καταταγούν με τη 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ.

ιγ. Τους στρατεύσιμους και ανυπότακτους της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του (α) σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό εκτός ΕΣΣΟ σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (ε) ομοίου.

2. Όσοι από τους καλούμενους της παραγράφου 1 της παρούσας κηρυχθούν ανυπότακτοι λόγω μη κατάταξής τους στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, θα εξακολουθούν να καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με την παρούσα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

3. Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

α. Η 04 Νοεμβρίου 2019: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Υγειονομικής Επιτροπής των ΕΔ.

β. Η 12 Νοεμβρίου 2019: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας.

γ. Η 13 Νοεμβρίου 2019: για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

δ. Κατατάσσονται εκτός ΕΣΣΟ:

(1) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1δ της παρούσας:

(α) Εντός πενθημέρου οι εξερχόμενοι από νοσοκομεία του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του εσωτερικού.

(β) Εντός δεκαημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα εξωτερικού.

(2) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ε, εντός πενθημέρου από της έκδοσης της απορριπτικής πράξης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.

(3) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1στ, εντός δεκαημέρου από τη λήξη της μετατόπισης της ημερομηνίας κατάταξής τους.

(4) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ζ, εντός πενθημέρου από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

(5) Οι καλούμενοι της υποπαραγράφου 1ιγ, την ημερομηνία την οποία δηλώνουν κατά την υποβολή της αίτησης τους στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η ημερομηνία αυτή πρέπει να προσδιορίζεται μετά την παρέλευση τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης.

4. Οι παρουσιαζόμενοι αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και την 13 Νοεμβρίου 2019 να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (δ) σχετικού. Μετά την ημερομηνία αυτή να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερομένων στην υποπαράγραφο 3δ και την παράγραφο 5 της παρούσας.

5. Οι καλούμενοι για κατάταξη, εάν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυνατούν να καταταχθούν την καθοριζόμενη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Αστυνομική ή Στρατιωτική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας, να κατατάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (α) σχετικού, εντός πέντε (5) ημερών από την καθοριζόμενη ημερομηνία κατάταξης τους, χωρίς συνέπειες.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ

6. Οι καλούμενοι προς στράτευση υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη, όπως παρακάτω:

α. Όσοι έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Υγειονομικής Επιτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζονται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά (Ακτή Μουτσοπούλου 66-Πειραιάς) αποκλειστικά και μόνο την ορισθείσα στην υποπαράγραφο 3α της παρούσας ημερομηνία (04 Νοεμβρίου 2019). Σε περίπτωση μη κατάταξης την παραπάνω ημερομηνία, οι εν λόγω καλούμενοι παρουσιάζονται στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως ΠΟΡΟΣ (Νήσος Πόρος), αφού επικοινωνήσουν άμεσα με την Στρατολογική Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν, για λήψη σχετικών οδηγιών.

β. Οι προερχόμενοι από οποιαδήποτε άλλη στρατολογική κατάσταση κατατάσσονται στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως ΠΟΡΟΣ (Νήσος Πόρος).

7. Για την κανονική κίνηση και την εμπρόθεσμη παρουσίαση, οι καλούμενοι πρέπει:

α. Να παρουσιάζονται έγκαιρα στα κατά τόπους Φρουραρχεία, τις Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές και να εφοδιάζονται, εφόσον το επιθυμούν, με καταστάσεις επιβίβασης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του (α) σχετικού και το άρθρο 32 του (δ) ομοίου.

β. Να έχουν μαζί τους κατά την κατάταξή τους:

(1) Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και σε περίπτωση απώλειας το εν ισχύ διαβατήριό τους ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία τους.

(2) Το σημείωμα κατάταξης, που θα τους αποστείλουν οι αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.

(3) Πρόσφατη ακτινογραφία θώρακα, που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση ιατρού ακτινολόγου ή πνευμονολόγου από οποιοδήποτε Δημόσιο ή Νομαρχιακό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

(4) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού τους μητρώου (ΑΦΜ).

(5) Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

(6) Αντίγραφο του πτυχίου Πλοιάρχου Εμπορικού Ναυτικού ή Ιατρού για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό Σημαιοφόρων Επίκουρων Αξιωματικών (ΣΕΑ).

(7) Αντίγραφα, όσοι έχουν αποκτήσει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αναφερόμενα πτυχία ή διπλώματα:

(α) Πτυχίο Ανωτάτων ή Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού

(β) Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

(γ) Πτυχία ξένων γλωσσών.

(δ) Πτυχίο Μηχανικού του Εμπορικού Ναυτικού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ 2019 ΕΣΣΟ