Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
greek french

Προκήρυξη μίας θέσης Οδηγού

Πέμπτη, 15 Ιούνιος 2017

H Πρεσβεία της Ελλάδος στη Γαλλία προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση Οδηγού με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.200,00 ευρώ (12Χ2.200).

Απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων:
•    Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Γαλλίας.
•    Κατώτερο όριο ηλικίας το 21ο έτος συμπληρωμένο και ανώτατο το 60ο έτος.
•    Οι Έλληνες υπήκοοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
•    Να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης σε ισχύ. Εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
•    Επαρκής γνώση γαλλικής και ελληνικής γλώσσας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (lettre de motivation), βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί, συμπεριλαμβανομένου αντιγράφου ποινικού μητρώου. Ο σχετικός φάκελλος θα πρέπει να αποστέλλεται, ταχυδρομικώς, στην Πρεσβεία Παρισίων στην κατωτέρω διεύθυνση, μέχρι και την 23η Ιουνίου 2017. 

Ambassade de Grèce
17 rue Auguste Vacquerie,
Paris 75116
France
Tel:0147237228
Fax: 0147237385

You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0