Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
greek french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για Έλληνες arrow Συμβολαιογραφικές Πράξεις

Συμβολαιογραφικές Πράξεις

Πληρεξούσια

Για τη σύνταξη Πληρεξουσίου απαιτείται:
1. Υποβολή αίτησης προς την Προξενική Αρχή (συμπληρώνεται επιτόπου)

2. Αυτοπρόσωπη παρουσία του εντολέως όπως επίσης αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός εντολέων. Ο εντολέας οφείλει να έχει την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή την συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία, δηλαδή να έχει κλείσει το 18ο έτος.

3. Προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου του εντολέως ή και άλλων εγγράφων που αποδεικνύουν, χωρίς αμφιβολία, την ταυτότητά του (όνομα, επώνυμο, τόπο και ακριβή ημερομηνία γεννήσεως, ονοματεπώνυμο γονέων). Σε περίπτωση που άτομα ελληνικής καταγωγής προσκομίσουν αλλοδαπά αποδεικτικά ταυτότητας και όχι ελληνικό διαβατήριο ή ταυτότητα, η αναγραφή του ονόματός τους στο Πληρεξούσιο θα γίνει με λατινικούς χαρακτήρες.

4. Πλήρη στοιχεία ταυτότητας εντολοδόχου (ονοματεπώνυμο, ημ/νία και τόπος γεννήσεως, αριθ. ταυτότητας ή διαβατηρίου, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας κλπ)

5. Αποστολή εκ των προτέρων του σχεδίου κειμένου Πληρεξουσίου, το οποίο θα έχει συνταχθεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο στην Ελλάδα, σε ηλεκτρονική μορφή (στη διεύθυνση ).
Το κόστος του Πληρεξουσίου ανά φύλλο (σελίδα Α4 δύο όψεων) ανέρχεται σε 50 ευρώ. Το κόστος κάθε επικυρωμένου αντιγράφου ανά φύλλο ανέρχεται σε10 ευρώ.

Ένορκες Βεβαιώσεις

Για τη σύνταξη Ένορκης Βεβαίωσης απαιτείται:
1. Υποβολή αίτησης προς την Προξενική Αρχή (συμπληρώνεται επιτόπου)

2. Αυτοπρόσωπη παρουσία του ενόρκως βεβαιούντος. Ο ενόρκως βεβαιών οφείλει να έχει την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή την συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία, δηλαδή να έχει κλείσει το 18ο έτος.

3. Προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας του ενόρκως βεβαιούντος (διαβατήριο ή ταυτότητα). Σε περίπτωση που άτομα ελληνικής καταγωγής προσκομίσουν αλλοδαπά αποδεικτικά ταυτότητας και όχι ελληνικό διαβατήριο ή ταυτότητα, η αναγραφή του ονόματός τους στην Ένορκη Βεβαίωση θα γίνει με λατινικούς χαρακτήρες.

4. Αποστολή εκ των προτέρων του σχεδίου κειμένου της Ένορκης Βεβαίωσης σε ηλεκτρονική μορφή (στη διεύθυνση ).

Το κόστος της Ένορκης Βεβαίωσης ανά φύλλο (σελίδα Α4 δύο όψεων) ανέρχεται σε 70 Ευρώ. Το κόστος κάθε επικυρωμένου αντιγράφου ανά φύλλο ανέρχεται σε 20 Ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Εάν ο αιτών τη συμβολαιογραφική πράξη δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, ή εάν το επίπεδο γνώσης της ελληνικής δεν επιτρέπει την ανάγνωση και κατανόηση κειμένων νομικής φύσεως και περιεχομένου, είναι υποχρεωτική η πρόσληψη μεταφραστή/διερμηνέα της απόλυτης επιλογής και εμπιστοσύνης του αιτούντος τη συμβολαιογραφική πράξη. Ο μεταφραστής/διερμηνέας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ένορκη διερμηνεία, οφείλει να παρουσιαστεί στην Προξενική Αρχή την ημέρα της υπογραφής του Πληρεξουσίου ή της Ένορκης Βεβαίωσης και να αναγνώσει και μεταφράσει επιτόπου στον αιτούντα το κείμενο προς υπογραφή, το οποίο θα συνυπογράψει και ο ίδιος. Το μεταφραστικό κόστος βαρύνει τον αιτούντα τη συμβολαιογραφική πράξη και καταβάλλεται απ’ ευθείας στον μεταφραστή/διερμηνέα.

Προξενικό Γραφείο στο Παρίσι

Οι εργασίες συμβολαιογραφικής φύσης ενώπιον του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού. Η απ'ευθείας τηλεφωνική γραμμή του τμήματος είναι 01 47 23 90 27.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2015
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0