Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
greek french

Επικύρωση Apostille

Τι είναι το Apostille;
Apostille είναι η σφραγίδα, με την οποία μια κυβερνητική υπηρεσία πιστοποιεί τη γνησιότητα ενός εγγράφου, προκειμένου να μπορεί να γίνει δεκτό ως έγκυρο από ξένο κράτος, υπό τους όρους που θεσπίσθηκαν το 1961. Από τη στιγμή που ένα έγγραφο έχει τη σφραγίδα APOSTILLE, μπορεί να χρησιμοποιείται για κάθε νόμιμη χρήση σε άλλο κράτος μέλος, αφού φέρει τις υπογραφές και σφραγίδες της Κυβέρνησης και έχει θεωρηθεί ως γνήσιο.

Ποια είναι η Σύμβαση της Χάγης;
Είναι διακυβερνητική σύμβαση με την οποία καθιερώνεται ένα απλοποιημένο σύστημα για την πιστοποίηση της γνησιότητας ενός εγγράφου και την αναγνώρισή του ως τέτοιου από άλλο κράτος. Οι όροι θεσπίσθηκαν με την Σύμβαση της Χάγης της 6ης Οκτωβρίου 1961.

Μια σφραγίδα Apostille αποτελείται από τα ακόλουθα:
• όνομα της χώρας προέλευσης του εγγράφου
• όνομα υπογράφοντος του εγγράφου
• ιδιότητα του υπογράφοντος
• σε περίπτωση ανυπόγραφων εγγράφων, το όνομα της αρχής που έθεσε τη σφραγίδα
• τοποθεσία πιστοποίησης
• ημερομηνία πιστοποίησης
• εκδούσα Αρχή του πιστοποιητικού
• αριθμός πιστοποιητικού
• σφραγίδα της εκδούσας Αρχής
• υπογραφή της εκδούσας Αρχής

Γιατί χρειάζομαι την Apostille;
Για να γίνουν αποδεκτά από τις Ελληνικές Αρχές τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Αρχές της Γαλλίας απαιτείται η πιστοποίηση της γνησιότητάς τους.

Που μπορώ να λάβω τη θεώρηση Apostille;

Επικύρωση Γαλλικών εγγράφων
Για την επισημείωση (σφραγίδα) Apostille σε γαλλικά έγγραφα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις ειδικές υπηρεσίες των Εφετείων (Cours d'Appel) της γαλλικής επικράτειας, αναλόγως με την περιοχή έκδοσης του εγγράφου προς επικύρωση.

Επικύρωση Ελληνικών εγγράφων
Για την επισημείωση (σφραγίδα) Apostille σε ελληνικά έγγραφα δεν είναι αρμόδιες οι Προξενικές Αρχές, αλλά ειδικά προσδιορισμένες για το σκοπό αυτό Αρχές στην Ελλάδα. Ελληνικά δημόσια έγγραφα επικυρώνονται με Apostille στις Περιφέρειες, ενώ τα δικαστικής φύσεως έγγραφα σφραγίζονται με Apostille στο Πρωτοδικείο της Περιφέρειας.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 30 Απρίλιος 2012
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece


Facebook

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0