Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021
Η Ελλάδα στην Κροατία arrow Θεωρήσεις Εισόδουarrow Διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων Schengen σε ναυτικούς

Διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων Schengen σε ναυτικούς

Προκειμένου να εξετασθεί αίτημα για είσοδο και ναυτολόγηση αλλοδαπών, για τους οποίους απαιτείται θεώρηση εισόδου για ναυτολόγηση, θα πρέπει να:

Α. ΠΕΡΙΕΛΘΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση της ναυτιλιακής εταιρείας ή εξουσιοδοτημένου ναυτικού πράκτορα, ο οποίος πρέπει να κατέχει άδεια ναυτικού πράκτορα από την οικεία λιμενική αρχή, με τα πλήρη στοιχεία τους στην οποία περιλαμβάνονται:

- Η ταυτότητα του ναυτικού (Όνομα, Επώνυμο, Υπηκοότητα, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμός Διαβατηρίου, Βαθμός),

- Η ημερομηνία άφιξης στο χώρο Schengen / Ελλάδα και ναυτολόγησης του αιτούντος,

- Τα στοιχεία του πράκτορα στη χώρα που πρόκειται να χορηγηθεί η θεώρηση (local shipping/ manning agency),

- Το όνομα, ο αριθμός νηολογίου, η σημαία υπό την οποία ταξιδεύει το πλοίο και τον αριθμό IMO του πλοίου (αν υπάρχει),

- Η προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης του πλοίου στο λιμένα στον οποίο πρόκειται να ναυτολογηθεί ο ναυτικός,

- Η προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης του πλοίου,

2. Γραπτή δέσμευση ανάληψης ευθύνης της ναυτιλιακής εταιρείας ή εκπροσώπου της ή εξουσιοδοτημένου ναυτικού πράκτορα, με μορφή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (δεν απαιτείται να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο αλλοδαπός προσέρχεται για ναυτολόγηση, μετά από πρόσκληση και ότι όλες οι δαπάνες της παραμονής του και, εφόσον απαιτείται, του επαναπατρισμού του θα καλυφθούν από τη ναυτιλιακή εταιρεία, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η ναυτολόγηση.

Β. Ο ΥΠΟ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ:

3. Πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την ενιαία θεώρηση
( Άρθρο 11 και Παράρτημα Ι του Κώδικα Θεωρήσεων - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 243/1 -15.9.2009), συνοδευόμενο από πρόσφατη, έγχρωμη, φωτογραφία του, διαστάσεων 40 mm x 60 mm.

4. Διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση, με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας (Άρθρο 12 του Κώδικα Θεωρήσεων - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 243/1 -15.9.2009).

5. Έγκυρο Ναυτικό Φυλλάδιο (Seaman’s Book).

6. Ιατρικό πιστοποιητικό (Medical fitness certificate) από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

7. Πρόσθετα Δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία ορίζονται από την αρμόδια Προξενική Αρχή σύμφωνα με τα κρατούντα επιτοπίως ή με την εθνικότητα του αιτούντος.

8. Αντίγραφο του συμβολαίου απασχόλησης του υπό ναυτολόγηση (Contract or Letter of appointment) ατόμου.