Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Μετοικεσίες

Για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας  (μεταφοράς συνήθους κατοικίας) οι Έλληνες του εξωτερικού απευθύνονται στο Προξενικό Γραφείο, όπου πληροφορούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που θα χρειασθεί να υποβάλουν. Διευκρινίζεται ότι αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα διότι, σύμφωνα με τη δομή του αλλοδαπού δημοσίου, ενδέχεται να ποικίλουν οι αρμόδιοι για τη μόνιμη κατοικία φορείς, από τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία για τη μόνιμη κατοικία τους.

Γενικά, απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού μετοικεσίας είναι:

1. Να μην έχει εκδοθεί ποτέ στο παρελθόν από καμία άλλη Προξενική Αρχή παρόμοιο πιστοποιητικό στο όνομα του μετοικούντος ή στο όνομα μέλους της οικογένειάς του.

2. Ο μετοικών να έχει τη συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό (τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο να είναι στο εξωτερικό, όπου και να έχει ισχυρούς προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς, τουλάχιστον τα 2 τελευταία δωδεκάμηνα προ της μετοικήσεώς του). Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη Σχολή δεν συνεπάγεται ότι ο φοιτητής έχει τη συνήθη κατοικία του στον τόπο όπου φοιτά.

Σημειώνεται ότι για τα πιστοποιητικά μετοικεσίας αρμόδια Αρχή στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Οικονομικών - 18η Διεύθυνση. Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν εδώ.

3. Το πιστοποιητικό μετοικεσίας είναι οικογενειακού και όχι ατομικού χαρακτήρα, δηλ. παρέχεται για όλη την οικογένεια και όχι για κάθε άτομο ξεχωριστά. Επίσης, είναι μοναδικό για κάθε δικαιούχο, δηλαδή εκδίδεται μία μόνο φορά για κάθε οικογένεια. Για την έκδοσή του, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα την συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό για τουλάχιστο δύο συνεχόμενα πλήρη έτη, κατά τα οποία ασκούσαν προσοδοφόρο επάγγελμα, ενώ, επίσης, προϋποτίθεται ότι  την μεταφέρουν στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν μόνιμα. Συνεπώς, θα πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς ότι οι ενδιαφερόμενοι κατοικούσαν και εργάζονταν στη Δανία τουλάχιστον κατά τα δύο (2) χρόνια πριν την ημερομηνία της πραγματικής επανόδου τους στην Ελλάδα. Επιπλέον, απαιτείται βεβαίωση του Δήμου κατοικίας ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι πλέον δηλωμένοι στη Δανία, καθώς και να δηλώσουν σταθερή διεύθυνσή τους στην Ελλάδα.

(Σημειωτέον ότι στην κατηγορία αυτή δεν υπάγονται οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό και οι οικογένειές τους)

Για την εισαγωγή οχήματος στην Ελλάδα ατελώς, βασική προϋπόθεση είναι η τουλάχιστον εξάμηνη (6 μήνες) κυριότητα και χρήση του οχήματος στη Δανία, πριν από τη μετοικεσία, δηλ. πριν την πραγματική μετακόμιση του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα. Το δίπλωμα οδήγησης του οχήματος μπορεί να είναι ελληνικό ή όχι, αρκεί να καλύπτει την χρονική περίοδο έξι (6) μηνών πριν την έκδοση του πιστοποιητικού και να βρίσκεται σε ισχύ.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012