Κυριακή, 9 Μαΐου 2021

Στρατολογικά

Για πληροφορίες και για διεκπεραίωση στρατολογικών υποθέσεων, οι ενδιαφερόμενοι που βρίσκονται στην Ελλάδα απευθύνονται στα κατά τόπους στρατολογικά γραφεία. Εφόσον διαμένουν στο εξωτερικό μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια για τη στρατολογία τμήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Για περισσότερες πληροφορίες για στρατολογικά θέματα μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.stratologia.gr

Για έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου για στρατολογική χρήση, απαιτούνται τα εξής:

- Κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό, είτε από γέννηση είτε για 11 τουλάχιστον συνεχόμενα έτη σε μια ή περισσότερες χώρες.  

- Νόμιμη βιοποριστική εγκατάσταση και εργασία σε μια ή περισσότερες χώρες για 7 τουλάχιστον συνεχόμενα έτη.

- Αίτηση προς το Προξενικό Γραφείο

- Βεβαίωση κατοικίας του ενδιαφερομένου από το Δήμο κατοικίας του (Bopaelsattest alle addresser), επικυρωμένο με σφραγίδα Apostille.

- Αποδεικτικά παραμονής του ενδιαφερομένου στη Δανία μετά το πέρας των σπουδών του και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του σχετικού πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου.

Στις περιπτώσεις κύριας και μόνιμης εγκατάστασης του ενδιαφερομένου στη Δανία μετά την ενηλικίωσή του, για οποιοδήποτε λόγο, αυτός οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνεχή εγκατάστασή του στη χώρα.

Η υποβολή των δικαιολογητικών για την έκδοση πιστοποιητικού γίνεται οποτεδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους που ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Για βεβαίωση ανυποταξίας:

- - Βεβαίωση κατοικίας του ενδιαφερομένου από το Δήμο κατοικίας του (Bopaelsattest alle addresser), επικυρωμένο με σφραγίδα Apostille.

- Αίτηση που συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο

Απαραίτητη προϋπόθεση, οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν το Στρατολογικό τους Αριθμό (ΣΑ)

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018