Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Ληξιαρχικές Πράξεις


ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ

Παρακαλούμε να συγκεντρώσετε τα κατωτέρω δικαιολογητικά. Στη συνέχεια στείλτε email ( )  για καθορισμό ραντεβού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση γάμου

1. Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια των συζύγων

2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου των ολλανδικών Αρχών διεθνούς τύπου (Internationale Huwelijksakte).

3. Πρόσφατα πιστοποιητικά εγγραφής σε ελληνικό Δήμο ή πιστοποιητικά γέννησης των ενδιαφερομένων.

4. Aπαραίτητη είναι η παρουσία και των δύο συζύγων οι οποίοι δηλώνουν το επώνυμο που θα έχουν τα τέκνα τους

5. Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ το οποίο κατατίθεται σε μετρητά

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητας της απ΄ ευθείας εγγραφής της ληξιαρχικής πράξης στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (Μητροπόλεως 60 Αθήνα) μέσω εκπροσώπου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για το Ειδικό Ληξιαρχείο

1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου των ολλανδικών αρχών μεταφρασμένο στα ελληνικά.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των Ελλήνων υπηκόων

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 και των δύο συζύγων για το βαθμό του γάμου (Α΄, Β΄, Γ΄) επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (προξενείο, ΚΕΠ)

Σημείωση : Εάν η μετάφραση της ληξιαρχικής πράξης πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία θα πρέπει να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή από το ελληνικό Προξενείο.Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 25 Μάιος 2017