Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
greek turkish
Γενικό Προξενείο Σμύρνης
Αρχική arrow Οι Αρχές Μας arrow Γενικό Προξενείο Σμύρνης arrow Νέα arrow Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19

Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Ι. Από τις 20 Μαρτίου 2021, προβλέπεται η επανάληψη της αεροπορικής σύνδεσης με την Τουρκία. Ωστόσο, εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση εισόδου στην ελληνική επικράτεια υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, πλην (εφόσον πρόκειται για αεροπορική σύνδεση) των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.

ΙΙ. Οι κάτοχοι τίτλων παραμονής ή βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης («μπλε βεβαιώσεων») των οποίων η ισχύς έχει παραταθεί δύνανται να εισέρχονται κατ΄εξαίρεση στην χώρα.

IIΙ. Η είσοδος στην Ελλάδα, μέσω αεροπορικών συνδέσεων και του συνοριακού σημείου ελέγχου Κήπων, επιτρέπεται μόνο για:

α) Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους, κατόχους ελληνικών αδειών διαμονής καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα
β) Οδηγούς φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων
γ) Πολίτες τρίτων χωρών για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις, κατόπιν σχετικής άδειας της αρμόδιας Προξενικής Αρχής στην οποία υπάγονται ανάλογα με τη νόμιμη διαμονή τους.

Α. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια για τις ως άνω κατηγορίες επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ταξιδιώτες:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους ή

β) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 ββ)με την μέθοδο PCR,που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, βγ) είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
Ο αρνητικός διαγνωστικός έλεγχος τόσο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό όσο και με το rapid test θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική Αρχή πιστοποίησης της χώρας και βγ) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.

Εναλλακτικά, μπορούν να φέρουν βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης με την μέθοδο PCR ή αντιγόνου ισχύος δύο (2)έως εννέα(9)μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης και έχει εκδοθεί α)από δημόσια Αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας γ) στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.

Οι οδηγοί φορτηγών και τα παιδιά κάτω των 12 ετών εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης αρνητικής διαγνωστικής εξέτασης στο συνοριακό σημείο ελέγχου Κήπων.

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοίού COVID-19 (rapid test) και οφείλουν κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη χώρα να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Β. Οι εισερχόμενοι στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την φόρμα PLF μέχρι και 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.
Η φόρμα αυτή συμπληρώνεται μέσω της πλατφόρμας travel.gov.gr καθώς και της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών https://www.mfa.gr (Protocol for Arrivals in Greece).
Η απόδειξη συμπλήρωσης της φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα θεωρείται αναγκαία για την είσοδο στη χώρα.

Γ. Εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του COVID-19, η διέλευση μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Κήπων είναι δυνατή καθημερινώς μόνον από τις 07:00 έως τις 23:00. Η διέλευση φορτηγών για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή σε εικοσιτετράωρη βάση.

IV. Εξακολουθεί να ισχύει ο προσωρινός περιορισμός εν όλω των θαλασσίων συνδέσεων με την Τουρκία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία καθώς και τα κενά επιβατών πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας. Ο κατάπλους στην ελληνική επικράτεια πλοίων αναψυχής κενών επιβατών, που προέρχονται από την Τουρκία επιτρέπεται εφόσον οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες και τα μέλη των πληρωμάτων τηρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις εισόδου. Ο πρώτος κατάπλους επιτρέπεται στους λιμένες Καβάλας, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Κω και Ρόδου και τουλάχιστον 6 ώρες πριν τον κατάπλου των πλοίων στον πρώτο ελληνικό λιμένα οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες ενημερώνουν την αρμόδια Λιμενική Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου των επιβαινόντων στο πλοίο.

V. Τα ανωτέρω ισχύουν έως τις 26 Ιουνίου 2021.