Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021
greek turkish

Διαβατήρια

Από 4.1.2021 το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Σμύρνη θα ενισχύσει τις υπηρεσίες του προς τους Έλληνες πολίτες, καθώς πλέον, όσοι εξ αυτών είναι μόνιμοι κάτοικοι στην περιοχή της δικαιοδοσίας της Αρχής μας, θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση διαβατηρίων στο Γενικό Προξενείο Σμύρνης, σε ώρες και ημέρες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας. Η παροχή της υπηρεσίας κατέστη εφικτή μετά από επιτυχημένη συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα είναι και η αρμόδια Αρχή για την εξέταση των αιτήσεων, όπως άλλωστε συμβαίνει και στο εσωτερικό της χώρας μας. Πριν την προσέλευσή σας στο προξενικό κατάστημα παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα για ορισμό ραντεβού.

Τα νέα ψηφιακά Ελληνικά διαβατήρια εκδίδονται με χρήση τεχνολογίας αιχμής, ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα και προδιαγραφές ασφάλειας.

Από τις 26 Αυγούστου του 2006, τα Ελληνικά διαβατήρια φέρουν ενσωματωμένο μικροσκοπικό chip με βιομετρικά δεδομένα, όπως απαιτείται από τις τελευταίες προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2252/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την 1η Ιανουαρίου 2006, η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει την πλήρη αρμοδιότητα για την έκδοση και ανανέωση των βιομετρικών διαβατηρίων.

Από 1.1.2007 ισχύουν μόνον τα νέα διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών περιορίζεται σε:
-  Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
-  Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία
-  Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
-  Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους

Ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης αυτής της διαδικασίας είναι περίπου 3-4 εβδομάδες.

Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις για νέα διαβατήρια ή για ανανέωση διαβατηρίων πρέπει να υποβάλλονται αυτοπροσώπως.

Για την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, απαιτείται η κατάθεση όλων ανεξαιρέτως των προβλεπομένων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του εν λόγω ανηλίκου.  Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται είτε από τα κατά τόπους προξενικά γραφεία είτε από δημόσια αρχή της Τουρκίας.

Κατάλογος δικαιολογητικών:

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στην Προξενική Αρχή)

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει). Το διαβατήριο αυτό θα επιστρέφεται στον κάτοχό του μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και θα προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4Χ6 εκατοστών (cm) (1,6 × 2,3 ίντσών), συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει απευθείας τον φακό.  Επισημαίνουμε ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, η αίτηση θα απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια το οποίο θα πρέπει να αναγράφει ρητά ότι εκδίδεται για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου.

5. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στην Προξενική Αποστολή) όπου ο αιτών αναφέρει:

• Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου
• Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί  σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα
• Εάν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης
• Εάν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από την χώρα
• Εάν ο αιτών είναι κάτοχος παλαιού τύπου διαβατηρίου σε ισχύ.

6. (Μόνο για τους άρρενες 19-45 ετών) Για όσους τελούν υπό αναβολή στράτευσης,  απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β’. Για τους ανυπότακτους εξωτερικού, πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία. Η ημερομηνία των δικαιολογητικών δεν μπορεί να απέχει πέραν των έξι μηνών από την υποβολή τους.

7. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ή αποδεικτικό προσωρινής διαμονής στην Περιφέρεια της Προξενικής Αρχής.

Κατάλογος δικαιολογητικών για διαβατήρια ανηλίκων:

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στην Προξενική Αρχή από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα).

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο αυτό θα επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε και θα προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4Χ6 εκατοστών (cm) (1,6 × 2,3 ιντσών), συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο και το πρόσωπο να κοιτάει απευθείας τον φακό.  Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση θα απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας για ανηλίκους άνω των 12 ετών.  Εάν ο αιτών δεν διαθέτει δελτίο ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σε ελληνικό δημοτολόγιο, το οποίο θα πρέπει να αναγράφει ρητά ότι εκδίδεται για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου

5. (Μόνον για τους ανήλικους άνω των 13 ετών) Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενείο) όπου ο αιτών αναφέρει:

- Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου.
- Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα   παραπάνω αδικήματα.

Πρόσωπα που τελούν υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση

Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη κατά την υποβολή της αίτησης, ενώ υποβάλλεται και θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης θέσης υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

Παραλαβή διαβατηρίου


Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο. Πρόσωπα ασκούντα γονική μέριμνα και νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πρέπει επίσης να προσκομίσουν σχετική εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Ελληνική Προξενική Αποστολή ή από άλλη αρμόδια ελληνική ή τουρκική διοικητική αρχή.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών.

Κατά την παραλαβή των νέων διαβατηρίων, οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίζουν το παλαιό τους διαβατήριο προς ακύρωση.                                    

Το Γενικό Προξενείο/Προξενείο είναι στην διάθεσή σας για την παροχή διευκρινίσεων και πληροφοριών.

Τέλη Διαβατηρίου

Τα τέλη για την έκδοση Ελληνικών διαβατηρίων είναι τα ακόλουθα:

Διαβατήρια αιτούντων άνω των 14 ετών: 84,40€*

Διαβατήρια αιτούντων μέχρι 14 ετών: 73,60€*

Φωτογραφίες

Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία 4 x 6 εκατοστών (cm) (1,6 × 2,3 ιντσών), συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών, σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει απευθείας τον φακό.  Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές, η αίτηση θα απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή στην Τουρκία.

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021