Σάββατο, 8 Μαΐου 2021
greek german
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Στρατολογία arrow Χορήγηση πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού – Για αόριστη αναβολή

Χορήγηση πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού – Για αόριστη αναβολή


Διπλή υπηκοότητα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (δεν χρειάζονται μετάφραση):

1. Γερμανική ταυτότητα ή το έγγραφο των γερμανικών Αρχών, με το οποίο βεβαιώνεται η ημερομηνία απόκτησης της γερμανικής υπηκοότητας.

2. Βεβαίωση εργασίας από LVA στην οποία να φαίνονται αναλυτικά τα έτη εργασίας (αναλυτική κατάσταση – Rentenversicherungsverlauf). Διευκρινίζεται ότι δεν αναφερόμαστε στη βεβαίωση εκπαίδευσης (Ausbildung)

3.  Βεβαίωση εργοδότη στην οποία να αναγράφονται τα έξης στοιχεία:
α.  Ημερομηνία πρώτης πρόσληψης
β.  Είδος εργασίας
γ.  Διάρκεια εργασίας
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τρίμηνων ή εξάμηνων ανανεώσεων συμβολαίου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον εργοδότη για όλο το διάστημα εργασίας από το πρώτο συμβόλαιο έως το τελευταίο.

4. Για τους ενδιαφερόμενους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες: Άδεια έναρξης επιχείρησης.

5. Για τους ενδιαφερόμενους που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες: Βεβαίωση του γερμανικού Δήμου στον οποίο βρίσκεται η επιχείρηση ότι εξακολουθεί η λειτουργία της μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού.

6. Για τους ενδιαφερόμενους που είναι εργαζόμενοι ιατροί: Συμβόλαιο με το νοσοκομείο, στο οποίο να αναφέρεται:
α. η ημερομηνία πρώτης πρόσληψης
β.  η ειδικότητα
γ.  η διάρκεια του Συμβολαίου

7. Για τους ενδιαφερόμενους που έχουν υπηρετήσει στο γερμανικό στρατό: απαιτείται μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας γερμανικής Αρχής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
α. Μονάδα που υπηρέτησε ο ενδιαφερόμενος
β. Διάρκεια της θητείας
γ. Βαθμός και ειδικότητα που αποκτήθηκαν

8. Γερμανική ταυτότητα ή γερμανικό διαβατήριο

9. Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερόμενου στο οποίο να φαίνονται τα μητρώα αρρένων ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον ελληνικό Δήμο εγγραφής.

Συμπληρωματικές οδηγίες:


Στα έγγραφα της γερμανικής υπηκοότητας, της βεβαίωσης εργασίας (LVA), της βεβαίωσης διαμονής, της βεβαίωσης από το γερμανικό στρατό και του συμβολαίου νοσοκομείου πρέπει να τεθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille).

Όλα τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανόμενης της επισημείωσης Apostille, πρέπει να μεταφραστούν στα ελληνικά από ορκωτό μεταφραστή, του οποίου η υπογραφή πρέπει να θεωρηθεί στο Γενικό Προξενείο ως προς τη γνησιότητα της.

Κόστος Υπηρεσίας:
50 Ευρώ - 30 Ευρώ ανά βεβαίωση γνησίου υπογραφής Ορκωτού Μεταφραστή
Σχετικές φόρμες: 1. Αίτηση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης [02]
2. Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού στρατολογίας [27]Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017