Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στη Βραζιλία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Πιστοποιητικο Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού

Πιστοποιητικο Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού

Για να εκδοθεί πιστοποιητικό Μόνιμου Κατοίκου Εξωτερικού από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές στην Βραζιλία απαιτείται να αποδειχθεί ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι μονίμως εγκατεστημένος/η στην Βραζιλία, δηλαδή ότι εδώ ευρίσκεται η “συνήθης κατοικία” του/της, το κέντρο της οικογενειακής του/της ζωής και εργασιακής απασχόλησης.
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, ως “συνήθης κατοικία” λογίζεται ο τόπος όπου διαμένει κανείς τουλάχιστον για 185 μέρες το χρόνο και με τον οποίο συνδέεται με προσωπικούς και επαγγελματικούς δεσμούς.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

(Αγορά κατοικίας, απαλλαγή από φόρο μεταβίβασης ακινήτου)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Μπραζίλιας, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στον Άγιο Παύλο και όλες οι Άμισθες Προξενικές μας Αρχές στην Βραζιλία δεν εκδίδουν πλέον πιστοποιητικά μονίμου κατοίκου για αποφυγή διπλής φορολογίας. Σύμφωνα με τον Ν. 3943/2011 «Περί καταπολέμησης της φοροδιαφυγής», για τα εισοδήματα που αποκτώνται στην αλλοδαπή, τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να υποβάλουν στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την χώρα προέλευσης του εισοδήματος, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. Πατήστε http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/ddos/c_gr.html για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(Απαλλαγή από φόρο επί των τόκων των καταθέσεων, σε ποσοστό 15% και για νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού είναι τα εξής:
1.    Ισχύον διαβατήριο ή διαβατήρια (Ελληνικά – Βραζιλιάνικα ) που καλύπτουν το αναγκαίο χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο ετών.
2.    Αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη μόνιμη κατοικία στην Βραζιλία τα τελευταία δύο έτη (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμβόλαιο αγοράς κατοικίας, αποκόμματα λογαριασμών εταιρείας κοινής ωφελείας, κινήσεις πιστωτικών καρτών, βεβαιώσεις εργοδότη ή ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων, φορολογικές δηλώσεις "imposto de renda" κ.λπ.).
3.    Επικουρικά, φωτοτυπία τυχόν προηγούμενου πιστοποιητικού που εκδόθηκε στο παρελθόν από την Αρχή μας.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προμηθεύτηκε τον προηγούμενο χρόνο με το ίδιο πιστοποιητικό, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά αρκεί να καλύπτουν το τελευταίο έτος μόνο.
Για την πληρωμή τελών έκδοσης του πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για τραπεζική χρήση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταβάλλει σε μετρητά ισόποσο 50 € σε τοπικό νόμισμα


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ»

Σε περίπτωση που ζητείται από τα συνταξιοδοτικά ταμεία στην Ελλάδα.
Απαιτείται:
1.    Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου
2.    Ταυτότητα ή διαβατήριο
3.    Αριθμός Μητρώου Ασφαλιστικού φορέα
4.    Επίσημο δημόσιο έγγραφο βρσζιλιανής αρχής, με τα στοιχεία διαμονής του ενδιαφερομένου.
Καθώς μαζί με την αίτησή στο Προξενικό Γραφείο κρατούνται ως συνοδευτικά και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εάν επιθυμείτε να σας επιστραφούν τα πρωτότυπα, παρακαλούμε να έχετε μαζί σας φωτοτυπίες.
Εφόσον κατά το ραντεβού σας προσκομίσετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν.

Συνδεθείτε μαζί μας στο Facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση