Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
Η Ελλάδα στην Δανία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Εξακρίβωση Γνησιότητας Αλλοδαπών Εγγράφων

Εξακρίβωση Γνησιότητας Αλλοδαπών Εγγράφων

Επικυρώσεις εγγράφων - Σφραγίδα "Apostille"

Η εκτύπωση ή επικύρωση δανικών δημοσίων εγγράφων (πτυχίων, ενδεικτικών, πιστοποιητικών κλπ) που προορίζονται για χρήση στην Ελλάδα, όπως και, αντίστροφα, η επικύρωση ελληνικών δημοσίων εγγράφων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη Δανία, γίνεται με την διαδικασία που είναι γνωστή ως «Apostille».

Η επικύρωση Apostille προβλέπεται από την Σύμβαση της Χάγης της 05.10.1961 για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης δημοσίων εγγράφων της αλλοδαπής. Τόσο η Δανία όσο και η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενα μέρη στην σύμβαση και είναι, επομένως, υποχρεωμένες να δέχονται ως έγκυρα τα έγγραφα που φέρουν την σφραγίδα Apostille.

Για την σφραγίδα Apostille δεν είναι αρμόδιες οι Προξενικές Αρχές.
Αρμόδιος φορέας στη Δανία είναι το Δανικό Υπουργείο Εξωτερικών / Τμήμα Επικυρώσεων (Legalisering). Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο 3392 1233.

Ελληνικά δημόσια έγγραφα επικυρώνονται με Apostille στην Ελλάδα από τις κατά τόπους Νομαρχίες.

Ως προς μεταφράσεις δανικών εγγράφων στην ελληνική, σημειώνεται ότι το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας επικυρώνει μόνον μεταφράσεις που φέρουν σφραγίδα ορκωτού μεταφραστή. Για πληροφορίες περί ορκωτών μεταφραστών στη Δανία μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Δανικού Υπουργείου Εξωτερικών (αγγλική γλώσσα) http://um.dk/en/travel-and-residence/legalisation/translated-documents/

Για να εξακριβωθεί η γνησιότητα εγγράφου που έχει εκδοθεί από Κράτος το οποίο δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση Χάγης, ο κάτοχος του προς εξακρίβωση εγγράφου θα πρέπει να απευθυνθεί στην Ε3 Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκείνη παραλαμβάνει και, εν συνεχεία, διαβιβάζει το ως άνω έγγραφο στην Προξενική Αρχή της Ελλάδας, στης οποίας την περιοχή αρμοδιότητας βρίσκεται ο εκδότης του εγγράφου, προκειμένου η τελευταία να επικοινωνήσει με το φορέα που εξέδωσε το έγγραφο, ώστε να εξακριβωθεί η γνησιότητά του. Εφόσον αυτή εξακριβωθεί, η παραπάνω Προξενική Αρχή βεβαιώνει αρμοδίως τη γνησιότητα του εγγράφου.

Έντυπο εξουσιοδότησης (doc)
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) (doc) (pdf)

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2016