Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Ληξιαρχικές Πράξεις

Γενικά, σε ότι αφορά σε ληξιαρχικές πράξεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:

Προκειμένου να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη (γέννησης, γάμου, θανάτου) στο Προξενικό Γραφείο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ως άνω πράξη να έχει συντελεσθεί (ή τελεσθεί στην περίπτωση του γάμου) στην Δανία.

Επίσης για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων στο Προξενικό Γραφείο. Για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δηλούντος συγγενούς προσώπου, υπαλλήλου γραφείου τελετών, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.

Γενικές προϋποθέσεις ως προς τα απαιτούμενα από το Προξενικό Γραφείο δικαιολογητικά για να συνταχθεί μια ληξιαρχική πράξη αποτελούν η εξακρίβωση της ταυτότητας και η στοιχειοθέτηση της βούλησης του αιτούντος, καθώς και η εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που αφορά η συντασσόμενη ληξιαρχική πράξη, και εξειδικεύονται ως εξής:

Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης είναι τα εξής:Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2016