Τρίτη, 18 Μαΐου 2021

Πληρεξούσια

Προκειμένου να εξουσιοδοτήσει κανείς άλλο πρόσωπο (πληρεξούσιο) να τελέσει πράξη ή να προβεί σε ενέργεια οφείλει να έχει την απαιτούμενη νομική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του και την νόμιμη προς τούτο ηλικία (άνω των 18 ετών).

Όποιος επιθυμεί να συντάξει πληρεξούσιο πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας ταυτόχρονα έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο) που αποδεικνύουν, πέραν πάσης αμφιβολίας, την ταυτότητά του (όνομα, επώνυμο, τόπος και χρονολογία γεννήσεως, ονοματεπώνυμο γονέων).

Για τη σύνταξη πληρεξουσίου στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας, απαιτούνται:

- Πλήρη στοιχεία του εντολέα (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου αν υπάρχει.)

- Πλήρη στοιχεία του εντολοδόχου (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας ή διαβατηρίου, εκδούσα Αρχή της ταυτότητας ή του διαβατηρίου).

- Σχέδιο πληρεξουσίου από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο στην Ελλάδα (εφόσον πρόκειται για Ειδικό Πληρεξούσιο και προκειμένου για την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων). Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν, εκ των προτέρων, το κυρίως κείμενο του σχεδίου σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο word), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου

Σε περίπτωση που ο εντολέας δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, είναι απαραίτητη, κατά την υπογραφή του πληρεξουσίου, η παρουσία Διερμηνέα - Μεταφραστή. Η επιλογή και τα έξοδα της αμοιβής του Διερμηνέα - Μεταφραστή βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2016