Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
Η Ελλάδα στο Κατάρ arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας (1) θέσης σε Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ντόχα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση μίας (1) θέσης σε Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ντόχα

Τρίτη, 12 Μαΐου 2020

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ντόχα, στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση με προσωπικό «fieldworkers» για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020, προκηρύσσει την εξής αμειβόμενη θέση εργασίας:

Περιγραφή θέσης
Βοηθητικό προσωπικό για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Θεωρήσεων της Αρχής.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων
Μόνιμη κατοικία στο Κατάρ.
Πτυχίο, δίπλωμα ή τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εναλλακτικά, ενεργή φοίτηση σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Ηλικία: 21-60 ετών.
Γνώση της Αραβικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποτελεί επιθυμητό προσόν.
Γνώση χειρισμού Η/Υ.

Είδος και διάρκεια σύμβασης
Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκεια έως και 8 μήνες), με δυνατότητα ανανέωσης (υπό ορισμένες προϋποθέσεις).
Αμοιβή: 1640 Ευρώ.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας email στη διεύθυνση μέχρι και τις 28 Μαΐου 2020, επισυνάπτοντας σχετικό βιογραφικό σημείωμα, διαβατήριο και άδεια παραμονής στο Κατάρ και γνωστοποιώντας στοιχεία επικοινωνίας.

Οι προκρινόμενοι υποψήφιοι θα κληθούν για συνέντευξη μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.