Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Διεθνές Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σάββατο, 20 Οκτώβριος 2012

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η Ελλάδα είναι μέρος των σημαντικότερων διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο των ΗΕ. Από το 2000, η Ελλάδα έχει καταθέσει αρχικές ή περιοδικές εκθέσεις σε όλα τα βασικά όργανα που ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, στην Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων, στην Επιτροπή για την Πάταξη κάθε Μορφής Φυλετικής Διάκρισης, στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην Επιτροπή για την Πάταξη των Διακρίσεων Ενάντια στις Γυναίκες.  Η υποβολή αυτών των εκθέσεων υπήρξε μια μοναδική ευκαιρία για έναν ανοικτό, ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με τα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών. Οι Συμπερασματικές Παρατηρήσεις των Οργάνων παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση στην προσπάθεια των ελληνικών αρχών να καλύψουν οποιαδήποτε κενά στο εθνικό σύστημα προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.
Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις των ομάδων και των επιτροπών εργασίας που επιφορτίζονται με τη διαμόρφωση των νέων διεθνών οργάνων στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ελλάδα έχει υπογράψει ή/και έχει κυρώσει τα σημαντικότερα όργανα προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ως μέρος της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, η Ελλάδα έχει θεσπίσει τις απαραίτητες νομοθετικές διατάξεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Πιστή στην αρχή της καθολικότητας, της αδιαιρετότητας και της αλληλο-εξάρτησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η Ελλάδα έχει επίσης κυρώσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που προβλέπει ένα σύστημα συλλογικών καταγγελιών. Το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο που κυρώνει το πρωτόκολλο αριθ. 13 στη Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου σε όλες τις περιστάσεις.
Στο εθνικό επίπεδο, μια σειρά μέτρων έχει εγκριθεί τα τελευταία χρόνια, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη χώρα. Τέτοια μέτρα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: δημιουργία ανεξάρτητων αρχών, εντός του πνεύματος του Συντάγματος, όπως το Γραφείο του Διαμεσολαβητή, καθιέρωση της Εθνικής Επιτροπής για την Προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις Αρχές των Παρισίων, συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση της κατάστασης των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι Ρώμα, η θέσπιση της νομοθεσίας ενάντια στην παράνομη διακίνηση προσώπων, η εξασφάλιση της βοήθειας και της προστασίας στα θύματα αυτού του φαινομένου με ταυτόχρονη τιμωρία των δραστών, η προώθηση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των δημόσιων υπαλλήλων σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Σχετικές ενότητες: Ελληνικές Υποψηφιότητες