Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Ελλάδα και Ανάπτυξη

To 2000, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 189 κρατών συγκεντρώθηκαν στη Νέα Υόρκη για να υπογράψουν τη Διακήρυξη της Χιλιετίας.  Δεσμεύτηκαν, αυτοί και οι λαοί που αντιπροσώπευαν, να  επιτύχουν την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας από τον πλανήτη μέχρι το έτος 2015.
Το 2001, η Γενική Συνέλευση υιοθέτησε την έκθεση του ΓΓ σχετικά με τη Διακήρυξη  της Χιλιετίας που προσδιόρισε οκτώ αναπτυξιακούς στόχους, οι οποίοι αναφέρονται έκτοτε ως Στόχοι της Χιλιετίας. Ένα πράγμα είναι σίγουρο για τους στόχους αυτούς: είναι εφικτοί. Οι στόχοι ένα μέχρι επτά επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την πείνα και την ανέχεια, να εξασφαλίσουν παιδεία για όλους, να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των γυναικών, να μειώσουν την παιδική θνησιμότητα, να βελτιώσουν τη μητρική υγεία, να καταπολεμήσουν το HIV/AIDS, την ελονοσία και άλλες ασθένειες και να εξασφαλίσουν περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ο στόχος οκτώ δηλώνει τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουμε πρόοδο: παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη. 
Η Συμφωνία του Monterey υιοθετήθηκε το 2002 προκειμένου να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι αναπτυγμένες χώρες δεσμεύθηκαν να υποστηρίξουν τους Στόχους της Χιλιετίας επιτυγχάνοντας τη διάθεση του 0.7% του ΑΕΠ τους για αναπτυξιακή βοήθεια,  μέχρι το 2015.
Δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός ελέγχου. Εθνικές εκθέσεις προετοιμάζονται από τα κράτη μέλη ενώ ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει έκθεση στη Γενική Συνέλευση. Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την απόδοση των κυβερνήσεων. Περισσότερες από εξήντα εθνικές εκθέσεις έχουν συνταχθεί ήδη. Η Ελλάδα δημοσίευσε πρόσφατα την πρώτη έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή των Στόχων της Χιλιετίας, που απεικονίζει την αποφασιστικότητά μας να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε με τη Διακήρυξη της Χιλιετίας.
Σχετικοί Κόμβοι
Millennium Campaign
Διακήρυξη της Χιλιετίας
Έκθεση ΓΓ για Στόχους Χιλιετίας
Στόχοι της ΧιλιετίαςΤελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016