Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
greek english
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Λοιπές Υπηρεσίες arrow Ληξιαρχικές Πράξεις

Ληξιαρχικές Πράξεις


Οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν στην πλησιέστερη Ελληνική Προξενική Αρχή τα μείζονα γεγονότα της οικογενειακής τους ζωής, όπως οι γεννήσεις, οι γάμοι και οι θάνατοι.
Προκειμένου να συνταχθή ληξιαρχική πράξη (γέννησης, γάμου, θανάτου) σε σε Ελληνική Προξενική Αρχή  στην Αυστραλία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ως άνω πράξη να έχει συντελεσθή (ή τελεσθή στην περίπτωση του γάμου) στην περιοχή αρμοδιότητάς της.
Επίσης για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων ενώπιον της Προξενικής Αρχής. Για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του δηλούντος συγγενούς προσώπου, υπαλλήλου γραφείου τελετών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει έννομο συμφέρον.
Γενικές προϋποθέσεις ως προς τα απαιτούμενα από την Προξενική Αρχή δικαιολογητικά για να συνταχθή μια ληξιαρχική πράξη αποτελούν η εξακρίβωση της ταυτότητας και η στοιχειοθέτηση της βούλησης του αιτούντος, καθώς και η εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που αφορά η συντασσόμενη ληξιαρχική πράξη, και εξειδικεύονται ως εξής:


Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης:
Η καταχώρηση μίας γέννησης από την Προξενική Αρχή προϋποθέτει ότι η γέννηση έχει λάβει χώρα σε μία από τις Πολιτείες ή Επικράτειες που ανήκουν στη δικαιοδοσία του συγκεκριμένου Γενικού Προξενείου ή Προξενείου.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
(Σημ. Προκειμένου να είναι δυνατό να καταχωρηθεί μία γέννηση, πρέπει να έχει ήδη καταχωρηθεί στην Ελλάδα ο γάμος των γονέων.)
1. Πρόσφατο (όχι πέραν του εξαμήνου) πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης (Birth Certificate) εκδόσεως τοπικού Αυστραλιανού Ληξιαρχείου .
2. Πρόσφατο (όχι πέραν του εξαμήνου) πιστοποιητικό εγγραφής των γονέων στα δημοτολόγια ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και τα ελληνικά τους διαβατήρια ή ταυτότητες (εφόσον κατέχουν). Τα πιστοποιητικά εγγραφής ή οικογενειακής κατάστασης πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα, ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές διοικητικές μεταβολές που εισήχθησαν στην Ελλάδα. Εφόσον δεν υπάρχουν, μπορεί να ζητηθούν μέσω της αρμόδιας Προξενικής Αρχής.
Σημ. Σε περίπτωση που δηλώνετε τη γέννηση του τέκνου σας ταυτόχρονα ή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα από την δήλωση του γάμου σας, δεν χρειάζεται να υποβάλετε εκ νέου τα πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια.
3. Εφόσον το τέκνο έχει βαπτισθή, Πιστοποιητικό Βάπτισης της Εκκλησίας
4. Το Αυστραλιανό διαβατήριο του αιτούντος
Σημ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ενήλικας, πρέπει να παρουσιασθεί αυτοπροσώπως στην Προξενική Αρχή.
Εφόσον ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ο ένας εκ των γονέων πρέπει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία δήλωσης.
Το τέλος για τη δήλωση γέννησης στοιχίζει 10€. Το κόστος για κάθε αντίγραφο είναι 10€. Η προξενική ισοτιμία Ευρώ-δολαρίου Αυστραλίας καθορίζεται μηνιαίως.

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου:
Προκειμένου ένας γάμος να καταχωρηθή από μία Ελληνική Προξενική Αρχή στην Αυστραλία, θα πρέπει να έχει τελεσθεί σε μία από τις Πολιτείες ή Επικράτειες που ανήκουν στη δικαιοδοσία του συγκεκριμένου Γενικού Προξενείου ή Προξενείου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Πρόσφατο (όχι πέραν του εξαμήνου) πρωτότυπο Πιστοποιητικό Γάμου των ενδιαφερομένων μερών εκδόσεως τοπικού Αυστραλιανού Ληξιαρχείου. Επισημαίνεται ότι το Πιστοποιητικό Γάμου πρέπει να αναφέρει τον τακτικό αριθμό του γάμου που διεξήχθη (πρώτος, δεύτερος κλπ.) για καθένα από τους δύο συζύγους.
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής στα δημοτολόγια (από την αρμόδια δημοτική Αρχή στην Ελλάδα) για τον σύζυγο και τη σύζυγο (εφ’όσον είναι και οι δύο ΄Ελληνες). Εφόσον δεν υπάρχουν, μπορεί να ζητηθούν μέσω της αρμόδιας Προξενικής Αρχής. Εάν μόνον ένας εκ των δύο είναι Έλληνας πολίτης, απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό γεννήσεως για τον/την αλλοδαπό/ή σύζυγο.
3. Διαβατήρια ή ταυτότητες των ενδιαφερομένων.
Το τέλος για την πράξη γάμου στοιχίζει 10€. Το κόστος για κάθε αντίγραφο είναι 10€. Η προξενική ισοτιμία Ευρώ-δολαρίου Αυστραλίας καθορίζεται μηνιαίως.

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου:
Προκειμένου ένας θάνατος να καταχωρηθή από την Ελληνική Προξενική Αρχή στην Αυστραλία, πρέπει ο θανών να έχει αποβιώσει σε μία από τις Πολιτείες ή Επικράτειες που ανήκουν στη δικαιοδοσία του συγκεκριμένου Γενικού Προξενείου ή Προξενείου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.    Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Θανάτου εκδόσεως τοπικού Αυστραλιανού Ληξιαρχείου. (Σημ. Μπορεί να ζητηθεί και ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από το νοσοκομείο όταν τα στοιχεία σχετικά με την αιτία θανάτου και τον ιατρό που διέγνωσε το θάνατο δεν είναι πλήρη στο προσκομισθέν πιστοποιητικό θανάτου).
2.    Ελληνικό διαβατήριο του αποβιώσαντος (εφόσον υπάρχει).
3.    Ελληνική αστυνομική ταυτότητα του αποβιώσαντος (εφόσον υπάρχει).
4.    Ελληνικό εκλογικό βιβλιάριο του αποβιώσαντος (εφόσον υπάρχει).
5.    Διαβατήριο ή ταυτότητα του δηλούντος.
6.    Πρόσφατο (όχι πέραν του εξαμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  θανόντος από την αρμόδια δημοτική Αρχή στην Ελλάδα. Εφ’όσον δεν υπάρχει μπορεί να ζητηθεί από την αρμόδια Προξενική Αρχή.
7.    Υπεύθυνη δήλωση η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον (στην υπεύθυνη δήλωση  θα αναγράφονται τα στοιχεία Α.Δ.Τ. (Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας), ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης), ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) και  ο ασφαλιστικός φορέας του αποβιώσαντα (από τον οποίο ελάμβανε ενδεχομένως σύνταξη),  εφ’όσον υπάρχουν).
Το τέλος για την ληξιαρχική πράξη θανάτου στοιχίζει 10€. Το κόστος για κάθε αντίγραφο είναι 10€. Η προξενική ισοτιμία Ευρώ-δολαρίου Αυστραλίας καθορίζεται μηνιαίως.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014