Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021
greek english

Διαβατήρια

Οι έμμισθες Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι αρμόδιες μόνο για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για έκδοση διαβατηρίου.

Αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση διαβατηρίων έχει η Ελληνική Αστυνομία.

Οι διπλωματικές Αρχές της Ελλάδας στην Ελβετία, οι οποίες είναι αρμόδιες για την παραλαβή αιτήσεων για έκδοση  ελληνικών διαβατηρίων είναι :

- H Πρεσβεία Βέρνης (Προξενικό Γραφείο), με δικαιοδοσία για όλα τα καντόνια της Ελβετίας, πλην των καντονιών (Genève, Vaud, Valais) καθώς και το Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν

- Το Γενικό Προξενείο Γενεύης με δικαιοδοσία στα καντόνια  Genève, Vaud και Valais.

Η κατάθεση αίτησης διαβατηρίου γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Για την έκδοση ελληνικών διαβατηρίων είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του Έλληνα πολίτη και λόγω λήψης βιομετρικών στοιχείων.

Οι Έλληνες κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων θα πρέπει να μεριμνούν εγκαίρως για την έκδοση (ανανέωση) νέων διαβατηρίων τουλάχιστον τρεις (3)  μήνες πριν την λήξη του διαβατηρίου. Η ανανέωση της ισχύος του διαβατηρίου γίνεται με έκδοση νέου διαβατηρίου, ακολουθώντας την διαδικασία αίτησης έκδοσης νέου διαβατηρίου. (Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση πραγματοποίησης ταξιδιού σε Τρίτη χώρα είναι καλό να συμβουλεύεστε την Πρεσβεία της χώρας που θα επισκεφθείτε για τους όρους και προυποθέσεις της επίσκεψης αυτής πχ. Θεώρηση εισόδου (Visa), χρήματα, ελάχιστη διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου κλπ.)

Η μεταγραφή του ονοματεπώνυμου του αιτούντος διαβατήριο από ελληνικούς χαρακτήρες σε λατινικούς γίνεται αυτόματα βάσει της ELOT 743. Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να αλλάξει τον αυτόματο τρόπο μεταγραφής, πρέπει να προσκομίσει δημόσιο έγγραφο, ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, κατά την υποβολή της αίτησης (π.χ. άδεια παραμονής, διαβατήριο άλλης χώρας ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης), που να δικαιολογεί τη διαφορετική αναγραφή.

Για την έκδοση διαβατηρίου απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Για ενήλικες

1. Παλαιό διαβατήριο και αστυνομικό δελτίο ταυτότητας νέου τύπου (με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες στην οπίσθια πλευρά).

2. Πρόσφατο ελληνικό πιστοποιητικό γέννησης (το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Βέρνης το ζητεί  αυτεπάγγελτα από το Δήμο εγγραφής του ενδιαφερόμενου).

3. Άδεια παραμονής.

4. Δύο (2) πρόσφατες βιομετρικές φωτογραφίες για ελληνικό διαβατήριο. Το φωτογραφείο που θα βγάλει τις φωτογραφίες, πρέπει να γνωρίζει τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τα ελληνικά διαβατήρια, καθώς είναι συνήθης λόγος απόρριψης των αιτήσεων από την Ελληνική Αστυνομία.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτογραφιών ανευρίσκονται στη σελίδα: http://www.passport.gov.gr/tools/downloads/texnikes-prodiagrafes-photo/

5. Στην περίπτωση ανυποταξίας εξωτερικού, πρόσφατη βεβαίωση ανυποταξίας (όχι παλαιότερη των 6 μηνών) από την οικεία Στρατολογική Υπηρεσία.

6. 101,30 ελβετικά φράγκα σε μετρητά, με 5ετή διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου.

β) Για ανηλίκους

1. Παλαιό διαβατήριο.

2. Πρόσφατο ελληνικό πιστοποιητικό γέννησης (το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Βέρνης το ζητεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο εγγραφής του ενδιαφερόμενου).

3. Άδεια παραμονής.

4. Δύο (2) βιομετρικές φωτογραφίες για ελληνικό διαβατήριο. Το φωτογραφείο που θα βγάλει τις φωτογραφίες, πρέπει να γνωρίζει τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τα ελληνικά διαβατήρια, καθώς είναι συνήθης λόγος απόρριψης των αιτήσεων από την Ελληνική Αστυνομία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτογραφιών ανευρίσκονται στη σελίδα: http://www.passport.gov.gr/tools/downloads/texnikes-prodiagrafes-photo/

5. Διαβατήρια και ταυτότητες γονέων.

6. Για ανηλίκους κάτω των 14 ετών απαιτούνται 88,35 ελβετικά φράγκα σε μετρητά και η διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου είναι 3ετής.

7. Για ανηλίκους άνω των 14 ετών απαιτούνται 101,30 ελβετικά φράγκα σε μετρητά και η διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου είναι 5ετής.

8. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου καθώς και των δύο γονέων. Σε  περίπτωση κωλύματος ενός εκ των γονέων απαιτείται πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης  που εκδίδεται και επικυρώνεται από Ελληνική Δημόσια Αρχή (σε χρόνο προγενέστερο του ραντεβού). Στην περίπτωση που οι δύο γονείς είναι διαζευγμένοι και ένας εκ των δύο έχει την επιμέλεια είναι απαραίτητη η  προσκόμιση της οριστικής αμετάκλητης και τελεσίδικης απόφασης του Δικαστηρίου. Σε  περίπτωση που από τη δικαστική απόφαση δεν διευκρινίζεται η επιμέλεια, απαιτείται  βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου ότι η απόφαση είναι οριστική ή ότι δεν έχει εκδοθεί κατά αυτής κανένα ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο.

Δεν απαιτείται λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για ανήλικους κάτω των 12 ετών.

Πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της διαδικασίας στην αίτηση που υποβάλλατε.

Σημαντικές πληροφορίες :

- Για την παραλαβή του νέου διαβατηρίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος καθώς και η προσκόμιση του παλαιού διαβατηρίου και της απόδειξης με το bar-code. Η παραλαβή μπορεί να γίνει από άλλο άτομο αλλά απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Ελληνική Δημόσια Αρχή.

- Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έκδοση του διαβατηρίου και εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν παραλάβει το διαβατήριο, αυτό επιστρέφεται στην Ελληνική Αστυνομία και ακυρώνεται.

- Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για έκδοση διαβατηρίου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει άμεσα νέα αίτηση, η οποία επιβαρύνεται μόνο με τα ταχυδρομικά τέλη 6 ελβετικών φράγκων.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου:

1. Η απώλεια ή η κλοπή διαβατηρίου πρέπει να δηλωθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής ή του τόπου που χάθηκε το διαβατήριο.

2. Ο πολίτης πρέπει να προσέλθει στην κοντινότερη Προξενική Αρχή και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση απώλειας/κλοπής, με τον αριθμό, την ημερομηνία και την Αρχή Έκδοσης του χαμένου/κλαπέντος διαβατηρίου καθώς και τις συνθήκες απώλειας/κλοπής. Στην περίπτωση που δεν έχετε ταυτότητα απαιτείται ένας μάρτυρας, που να πιστοποιεί τα στοιχεία σας.

Για προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα (laisser-passer) πατήστε εδώ

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020