Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
greek english
Ανακοίνωση Εν όψει των θερινών διακοπών, και ιδιαίτερα όσον αφορά την μετάβαση οδικώς προς την Ελλάδα, μέσω Κροατίας και Σερβίας, σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να διαθέτετε είτε αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες), είτε εν ισχύι διαβατήριο. Η διέλευση μέσω των ανωτέρω χωρών προς την Ελλάδα με παλαιού τύπου ταυτότητες και ληγμένα διαβατήρια δεν είναι δυνατή Ανακοίνωση Η Πρεσβεία της Ελλάδος στην Ελβετία θα παραμείνει κλειστή κατά τις αργίες της Μ.Παρασκευής (6 Απριλίου) και Δευτέρας του Πάσχα (9 Απριλίου). Καλό Πάσχα!

Διαβατήρια

Οι Προξενικές Αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι αρμόδιες μόνο για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοσή διαβατηρίων έχει η Ελληνική Αστυνομία.

Οι διπλωματικές Αρχές της Ελλάδας στην Ελβετία, οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση ανανέωση των ελληνικών διαβατηρίων είναι η Πρεσβεία Βέρνης (Προξενικό Γραφείο), με δικαιοδοσία όλα τα καντόνια της Ελβετίας, πλην των καντονιών (Genève, Vaud, Valais) καθώς και το Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν και το Γενικό Προξενείο Γενεύης με δικαιοδοσία τα ανωτέρω καντόνια  Genève, Vaud και Valais.

Για την έκδοση/ανανέωση ελληνικών διαβατηρίων είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του Έλληνα πολίτη, λόγω λήψης βιομετρικών στοιχείων.

Οι Έλληνες κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων θα πρέπει να μεριμνούν εγκαίρως για την ανανέωση των διαβατηρίων τους 3 τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του διαβατηρίου. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν υπόψιν τους ότι εφόσον πρόκειται να ταξιδέψουν για λόγους αναψυχής ή για λόγους επαγγελματικούς σε τρίτη χώρα, η οποία απαιτεί θεώρηση εισόδου (visa), τότε το διαβατήριό τους πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από την προσέλευσή τους στην ξένη Αρχή.

Η μεταγραφή του ονοματεπώνυμου του αιτούντος διαβατήριο γίνεται αυτόματα βάσει της ELOT 743. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τον τρόπο αναγραφής, πρέπει να προσκομίσετε δημόσιο έγγραφο, ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής, κατά την υποβολή της αίτησης (π.χ. άδεια παραμονής, δίπλωμα οδήγησης, κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης), που να δικαιολογεί τη διαφορετική αναγραφή.

Για την αίτηση διαβατηρίου απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

α) Για ενήλικες


1. Παλαιό διαβατήριο και αστυνομικό δελτίο ταυτότητας.
2. Ελληνικό πιστοποιητικό γέννησης (το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Βέρνης το ζητεί  αυτεπάγγελτα από το Δήμο εγγραφής του ενδιαφερόμενου).
3. Άδεια παραμονής.
4. Δύο (2) βιομετρικές φωτογραφίες για ελληνικό διαβατήριο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτογραφιών ανευρίσκονται στη σελίδα: http://www.passport.gov.gr/downloads/texnikes-prodiagrafes/
5. Στην περίπτωση ανυποταξίας εξωτερικού, σχετική βεβαίωση ανυποταξίας.
6. 101,30 ελβετικά φράγκα σε μετρητά.

β) Για ανηλίκους


Εάν ο ανήλικος είναι άνω των 12 ετών λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα.

1. Παλαιό διαβατήριο.
2. Ελληνικό πιστοποιητικό γέννησης (το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Βέρνης το ζητεί αυτεπάγγελτα από το Δήμο εγγραφής του ενδιαφερόμενου).
3. Άδεια παραμονής.
4. Δύο (2) βιομετρικές φωτογραφίες για ελληνικό διαβατήριο. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτογραφιών ανευρίσκονται στη σελίδα: http://www.passport.gov.gr/downloads/texnikes-prodiagrafes/
5. Διαβατήρια και ταυτότητες γονέων.
6. 88,35 ελβετικά φράγκα σε μετρητά.
7. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου καθώς και των δύο γονέων. Σε  περίπτωση κωλύματος ενός εκ των γονέων απαιτείται υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης  που εκδίδεται και επικυρώνεται από Ελληνική Δημόσια Αρχή. Στην περίπτωση που οι δύο   γονείς είναι χωρισμένοι και ένας εκ των δύο έχει την επιμέλεια είναι απαραίτητη η  προσκόμιση της οριστικής αμετάκλητης και τελεσίδικης απόφασης του Δικαστηρίου. Σε  περίπτωση που από τη δικαστική απόφαση δεν διευκρινίζεται η επιμέλεια, απαιτείται  βεβαίωση του αρμόδιου Δικαστηρίου ότι η απόφαση είναι οριστική ή ότι δεν έχει εκδοθεί κατά αυτής κανένα ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο. Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις της παραγράφου (2), εάν πρόκειται για γερμανικό Δικαστήριο, στην απόφαση πρέπει να τεθεί η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille) και να είναι μεταφρασμένη από ορκωτό μεταφραστή. Η Προξενική Αρχή επικυρώνει την υπογραφή του Ορκωτού Μεταφραστή.

Για την επίδοση του νέου διαβατηρίου απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος καθώς και η προσκόμιση του παλαιού διαβατηρίου και της απόδειξης με το bar-code. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση, επικυρωμένη από Ελληνική Δημόσια Αρχή.

Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έκδοση του διαβατηρίου εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παραλάβει το διαβατήριο, αυτό επιστρέφεται στην Ελληνική Αστυνομία και ακυρώνεται.

Τελευταία ενημέρωση Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2016
Ακολουθήστε μας στο Twitter
You in Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0