Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018
greek english

Πληρεξούσια

Συμβολαιογραφικές Πράξεις – Πληρεξούσια

Α. Βασικά στοιχεία - δικαιολογητικά για την σύνταξη Πληρεξουσίων :
Προκειμένου να προβεί κανείς στην σύνταξη και υπογραφή μίας συμβολαιογραφικής πράξης (πληρεξουσίου κ.λ.π.) θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη από τον νόμο δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή να έχει συνείδηση των πράξεών του, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κ.τ.λ., να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και, τέλος, να εμφανιστεί αυτοπροσώπως ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου του Προξενικού Γραφείου, προσκομίζοντας την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του (πάντα κατόπιν ραντεβού).

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΛΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (Πρωτότυπα)

ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΥ (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας ή διαβατηρίου, εκδούσα Αρχή της ταυτότητας ή του διαβατηρίου).

ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ Ή ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το οποίο αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (με δυνατότητα επεξεργασίας) στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ είναι απαραίτητη, κατά την υπογραφή του πληρεξουσίου, η παρουσία Ορκωτού Διερμηνέα - Μεταφραστή. Τα έξοδα της αμοιβής του Ορκωτού Διερμηνέα - Μεταφραστή βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ (ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ). Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων παρακαλούμε όπως αυτοί επικοινωνούν με το τηλ. +32 (0) 2 545 5517 προκειμένου να ορισθεί ραντεβού.

Β. Αναλυτικές πληροφορίες περί Πληρεξουσίων:

Για τηv σύνταξη πληρεξουσίων ή ενόρκων καταθέσωv/βεβαιώσεων απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τoυ ενδιαφερομένου εντολέως με τo διαβατήριό ή Δελτίο Αστυνομικής Tαυτότητας τoυ (Ελληνικής ή Βελγικής ταυτότητας/αδείας παραμονής). Ο εντολέας να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία τoυ εντολοδόχου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, πλήρη διεύθυνση στην Ελλάδα, αριθμό Δελτίου, Ταυτότητος, ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Ταυτότητας και την εκδούσα Αρχή). Ο εντολέας θα πρέπει να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα (ενδεικτικά: να είναι ενήλικος, να μην έχει καταδικασθεί, να έχει πνευματική υγεία κ.λ.π.). Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Στις περιπτώσεις όπου ο εντολέας δε γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύεται από διερμηνέα της απολύτου εμπιστοσύνης του.

Τα πληρεξούσια περιέχουν μία ειδική εντολή όπως π.χ. αποδοχή κληρονομιάς, αγορά ακινήτου, πώληση ακινήτου, εκπροσώπηση στην Εφορία, σύσταση δωρεάς, αποδοχή δωρεάς, σύσταση γονικής παροχής, αποδοχή γονικής παροχής κ.λ.π. Είναι δυνατόν σε ένα πληρεξούσιο να συμπεριληφθούν πολλές εντολές (π.χ. αποδοχή κληρονομιάς και πώληση ακινήτου κ.λ.π.). Στις περιπτώσεις πληρεξουσίων πώλησης ακινήτων, θα ήταν χρήσιμο ο εντολέας, εφ’ όσον δεν επιθυμεί να παρέχει στον εντολοδόχο εντολή να πωλήσει όλα τα ακίνητά του, να γνωρίζει ποίο ακριβώς ακίνητο επιθυμεί να πωλήσει και να προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. συμβόλαια) προκειμένου να γίνει στο πληρεξούσιο λεπτομερής περιγραφή του ακινήτου που θα πωληθεί.

Προκειμένου να συνταχθεί πληρεξούσιο για λογαριασμό ανηλίκου, ο ανήλικος θα εκπροσωπηθεί και από τους δύο γονείς, οι οποίοι θα προσκομίσουν, πέραν των διαβατηρίων ή των ταυτοτήτων τους και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι και το τέκνο θα εκπροσωπηθεί από ένα εξ αυτών, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης καθώς και η απόφαση του δικαστηρίου που δίνει την επιμέλεια του ανηλίκου στον γονέα που θα το εκπροσωπήσει. Σε περίπτωση που ο ένας γονέας έχει αποβιώσει, απαραίτητη είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχικής πράξης θανάτου του γονέα. Για τα πληρεξούσια που συντάσσονται για λογαριασμό ανηλίκων, απαραίτητη είναι η δικαστική απόφαση που επιτρέπει στους γονείς ή στον γονέα να προβεί στη σύνταξη του πληρεξουσίου. Αυτό δεν ισχύει για τις περιπτώσεις πληρεξουσίων αποδοχής κληρονομιάς, αποδοχής γονικής παροχής και αποδοχής δωρεάς.

Ένορκες καταθέσεις/βεβαιώσεις: Πρόκειται για καταθέσεις/βεβαιώσεις μαρτύρων, για χρήση σε συγκεκριμένες δικαστικές υποθέσεις στην Ελλάδα. Συντάσσονται κατόπιν αποστολής σχεδίου από τον δικηγόρο του ενδιαφερομένου. Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο Προξενικό Γραφείο για την υπογραφή της Ένορκης Κατάθεσης κατά την ακριβή ημέρα και ώρα που αναγράφεται στην Έκθεση Επίδοσης.

Τα σχέδια των πληρεξουσίων ή των ενόρκων καταθέσεων/βεβαιώσεων, αποστέλλονται με E-mail, προκειμένου να προετοιμασθούν προ της ελεύσεως των ενδιαφερομένων.

Τα Τέλη έκδοσης Σύνταξης Πληρεξουσίου, ανέρχονται σε 50,00 ευρώ ανά φύλλο για τo πρωτότυπο και 10,00 ευρώ ανά φύλλο για κάθε αντίγραφο, τo οποίο χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2015

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0