Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
greek english

Ληξιαρχικές Πράξεις

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ:
1. Δήλωση γάμου.
Η Δήλωση γίνεται από τον ένα εκ των δύο Ελλήνων συζύγων, εντός 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου, αφού προσκομίσει την ληξιαρχική πράξη γάμου του Βελγικού Δήμου, τα διαβατήρια των συζύγων και την Βελγική άδεια παραμονής.

2. Δήλωση γεννήσεως.
Η δήλωση αναγνώρισης γίνεται από τον ένα εκ των δύο Ελλήνων γονέων του νεογέννητου, εντός 10 ημερών από την γέννησή του, αφού προσκομίσει την ληξιαρχική πράξη γέννησης του Βελγικού Δήμου, τα διαβατήρια των δύο γονέων και την βελγική άδεια παραμονής.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, δηλαδή μετά από ένα έτος από την γέννησή του παιδιού, μόνο για τα αγόρια, οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν και δύο φωτογραφίες του παιδιού, για την εγγραφή του στα Μητρώα Αρρένων (για στρατολογικούς λόγους).

3. Δήλωση θανάτου.
Η Δήλωση γίνεται από ένα μέλος της οικογένειας ή από το Γραφείο κηδειών εντός 48 ωρών από τον θάνατο, αφού προσκομισθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του Βελγικού Δήμου και το διαβατήριο του θανόντος.

4. Δήλωση αναγνώρισης εξώγαμου παιδιού.
Η δήλωση γίνεται και από τους δύο γονείς, δέκα ημέρες από την γέννηση, αφού προσκομισθεί η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως - αναγνωρίσεως του Βελγικού Δήμου, τα διαβατήρια των γονέων, οι κάρτες παραμονής και παρουσία διερμηνέως σε περίπτωση που ένας εν των γονέων είναι αλλοδαπός.
Συντάσσεται, συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης.
Το αναγνωρισμένο παιδί Ελλήνων γονέων, εγγράφεται αυτομάτως στην Οικογενειακή Μερίδα της μητέρας του, εκτός και αν καταχωρηθεί στο περιθώριο, δήλωση των γονέων ότι θα εγγραφή στα Δημοτολόγια του πατέρα.
Σε περίπτωση που η μητέρα του νεογέννητου είναι αλλοδαπή, υποχρεούται να προσκομίσει και βεβαίωση δια της οποίας θα προκύπτει ότι την ημέρα γεννήσεως του παιδιού, ήταν εκτός γάμου. Για Βελγίδες υπηκόους, εκδίδεται από τον Δήμο εγγραφής τους, πιστοποιητικό (Certificat de Résidence).
Τέλη ληξιαρχικών πράξεων αναγνώρισης: 27,00 ευρώ / πράξη & 1,00 ευρώ / αντίγραφο

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ:

1. Πολιτικός γάμος στο Προξενικό Γραφείο μόνο μεταξύ ελλήνων υπηκόων.
Δικαιολογητικά:
α) Άδειες γάμου οι οποίες εκδίδονται από τον Ελληνικό Δήμο εγγραφής τους
β) Πιστοποιητικά γεννήσεων ή Δελτία Αστυνομικών Ταυτοτήτων και
γ) Δημοσίευση αναγγελίας γάμου, σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

2. Πολιτικός γάμος που γίνεται στο Βελγικό Δημαρχείο (Commune), μεταξύ ελλήνων υπηκόων.
Για την έκδοση της Άδειας γάμου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
α) να εμφανισθούν αυτοπροσώπως στο Προξενικό Γραφείο, έχοντας μαζί τους τα Διαβατήριά τους ή τα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και να συμπληρώσουν μία αίτηση προς τον Δήμο τους με την οποία να ζητούν την έκδοση Αδείας γάμου,
β) μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπόδιο για την τέλεση γάμου και
γ) σε περίπτωση που αναθέσουν σε τρίτο πρόσωπο τις ενέργειες έκδοσης Άδειας γάμου, απαιτείται εξουσιοδότηση.
Στη συνέχεια και αφού εκδοθούν οι Άδειες γάμου από τον Δήμο εγγραφής τους στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν από το Προξενικό Γραφείο το Certificat de Coutume et de Célibat, το οποίο και προσκομίζουν στις Βελγικές Αρχές, για την τέλεση του γάμου τους.

3. Πολιτικός γάμος που πρόκειται να τελεσθεί μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών στο Βελγικό Δημαρχείο.
Δικαιολογητικά αλλοδαπού απαραίτητα να προσκομισθούν στο Προξενικό Γραφείο:
α) Πιστοποιητικό του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, με το οποίο να πιστοποιείται ότι είναι ελεύθερος να τελέσει γάμο.
β) Διαβατήριο αιτούντος αλλοδαπού.
Δικαιολογητικά ημεδαπού απαραίτητα να προσκομισθούν στο Προξενικό Γραφείο :
Όλα τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, που αφορούν την έκδοση Αδείας γάμου ημεδαπού.
Τονίζουμε ότι όλα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, για χρήση στις Βελγικές Αρχές, πρέπει απαραιτήτως, να φέρουν την σφραγίδα της ‘‘Σύμβασης της Χάγης’’ (APOSTILLE), η οποία χορηγείται από τις κατά τόπου Νομαρχίες του τόπου έκδοσης των πιστοποιητικών.

Γ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:
Βάσει του άρθρου 13 παρ. 3 του Νόμου 344/1976 περί ληξιαρχικών πράξεων το Προξενικό Γραφείο δικαιούται να διορθώσει λάθη που έχουν εκ παραδρομής παρεισφρήσει και αφορούν μόνο λάθη σε τονισμό ή γραμματικά ή φθογγολογικά. Αποκλείεται η διόρθωση λαθών που αφορούν στον τόπο, την ημερομηνία, το έτος και την ώρα τελέσεως του γεγονότος. Τα προαναφερθέντα διορθώνονται μόνο με Εισαγγελική Εντολή.
Δύναται να γίνει αλλαγή του βαπτιστικού ονόματος, αν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει την πρωτογενή ληξιαρχική πράξη γεννήσεως στην οποία έχει γίνει ονοματοδοσία πριν από την βάπτιση.

Δ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΠΤΙΣΗΣ:
Με την προσκόμιση του πιστοποιητικού βαπτίσεως στο Προξενικό Γραφείο , εφόσον η γέννηση έχει δηλωθεί στην Αρχή μας.

Ε. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ:
1) Σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 1347/2000 Κανονισμό της Ε.Ε. το διαζύγιο που έχει εκδοθεί μετά την 01/03/2001 από Δικαστήριο Κράτους Μέλους της Ε.Ε. καταχωρείται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξεως γάμου που έχει συνταχθεί στα Ληξιαρχικά Βιβλία του Προξενείου μας, χωρίς άλλη διαδικασία. Αν έχει τελεσθεί και θρησκευτικός γάμος, εκτός του πολιτικού, απαιτείται και το θρησκευτικό διαζύγιο από την Μητρόπολη που ανήκει η εκκλησία που τελέσθηκε το μυστήριο.
2) Διαζύγιο που έχει εκδοθεί από Βελγικό Δικαστήριο πριν από την παραπάνω ημερομηνία (δηλαδή μέχρι και 28/02/2001), πρέπει να επικυρωθεί από Ελληνικό Δικαστήριο.
Διαδικασία:
α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να την επικυρώσει με την σφραγίδα της ‘‘Σύμβασης της Χάγης’’ (Apostille) την Δικαστική Απόφαση και κατόπιν να την μεταφράσει σε Ορκωτό Διερμηνέα - Μεταφραστή.
β) Στο Προξενικό Γραφείο , επικυρώνεται η υπογραφή του μεταφραστή και όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα αποστέλλει ο ενδιαφερόμενος, για επικύρωση, στις Ελληνικές Δικαστικές Αρχές, μέσω Δικηγορικού Γραφείου. Το ελληνικό Δικαστήριο, αφού προηγουμένως δεχθεί την Βελγική Απόφαση, εκδίδει νέα, στα ελληνικά, την οποία ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει στο Προξενικό Γραφείο για να γίνει η καταχώρησή της στα συναφή Αρχεία.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2014

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0