Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
greek english

Διαβατήρια

Αίτηση για έκδοση Διαβατηρίου

Α. Απαραίτητα στοιχεία Αίτησης έκδοσης Ελληνικού διαβατηρίου: (από την Ελληνική Αστυνομία)

1) Αυτοπρόσωπη παρουσία αιτούντος
2) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος
3) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου
4) Παλαιό διαβατήριο

Β. Αναλυτικά στοιχεία έκδοσης Ελληνικού διαβατηρίου:

(από την Ελληνική Αστυνομία)
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου:
1. Δελτίο πρόσφατης, εν ισχύει ελληνικής ταυτότητας (έκδοση και με λατινικούς χαρακτήρες), ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Ελληνικό Δήμο εγγραφής των ενδιαφερομένων, με την υποσημείωση ‘‘για έκδοση διαβατηρίου’’.
2. Απολυτήριο στρατού ή πιστοποιητικό τύπου Β΄ για τους άρρενες μονίμους κατοίκους εξωτερικού μέχρι και 45 ετών.
3. Άδεια παραμονής ή βελγική ταυτότητα ή οποιαδήποτε άλλη ταυτότητα (π.χ. Ε.Ε.) που έχει εκδοθεί από τις βελγικές Αρχές κι΄ αποδεικνύει την μόνιμη παραμονή στο Βέλγιο.
4. Για τους ανυπότακτους εξωτερικού πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου από την Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία.
5. Για ανήλικα τέκνα μέχρι 18 ετών, επιβάλλεται η αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο γονέων, προσκομίζοντας τα εν ισχύει Ελληνικά Δελτία Ταυτότητας ή Διαβατήρια, ή τα εν λόγω αλλοδαπά έγγραφα του αλλοδαπού γονέα. Όταν ασκείται η γονική μέριμνα από τον ένα γονέα, απαιτείται δικαστική απόφαση. Για πρόσωπο που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη και η αυτοπρόσωπη παρουσία αυτού.
6. Για ανήλικα τέκνα έως 14 ετών εκδίδεται διαβατήριο 3ετούς διάρκειας. Εφ΄ όσον έχουν συμπληρωθεί το 14ο έτος, η έκδοση διαβατηρίου είναι 5ετής.
7. Προσκόμιση του τελευταίου διαβατηρίου που έχει εκδοθεί στο όνομά του ενδιαφερομένου και πρόκειται να αντικατασταθεί.
8. Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, (εφ’ όσον το διαβατήριο εκδίδεται βάση πιστοποιητικού) διαστάσεων 40 X 60 mm, τυπωμένη σε καλής ποιότητας φωτογραφικό χαρτί, χωρίς τη χρήση τεχνολογίας inkjet ή laser. Η φωτογραφία θα πρέπει να έχει ληφθεί τον τελευταίο μήνα, πριν από την κατάθεση της αιτήσεως.
9. Υπενθυμίζεται η απαραίτητη αυτοπρόσωπη παρουσία, για την υπογραφή της αίτησης, υποβολής δικαιολογητικών και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων (αιτούντες διαβατήριο, άτομα άνω των 12 ετών).

Γ. Απώλεια – κλοπή Ελληνικού διαβατηρίου:
(από την Ελληνική Αστυνομία)
Ο κάτοχος νέου ελληνικού διαβατηρίου, ο οποίος έχει απωλέσει ή έχει πέσει θύμα κλοπής του διαβατηρίου του, οφείλει να παρουσιαστεί στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα και να δηλώσει την απώλεια ή την κλοπή. Στη συνέχεια, πρέπει να παρουσιαστεί στο Προξενικό Γραφείο προσκομίζοντας και την αστυνομική δήλωση απώλειας/κλοπής, για να ενημερωθεί η Δ/νση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας και να ακυρωθεί το απωλεσθέν/κλεμμένο διαβατήριο.
Μετά την παρέλευση τριμήνου, ο ενδιαφερόμενος έχει και πάλι το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως για έκδοση νέου διαβατηρίου.
Σε περίπτωση νέας δήλωσης απώλειας ή κλοπής, από το ίδιο πρόσωπο εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος, ανάλογα με την σοβαρότητα της περίπτωσης.
Τέλη έκδοσης Ελληνικού διαβατηρίου:
1) Για ενήλικους και ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, εκδίδονται διαβατήρια πενταετούς ισχύος, με κόστος 84,40 ευρώ.
2) Για ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, εκδίδονται διαβατήρια τριετούς ισχύος, με κόστος 73,60 ευρώ.
3) Σημειώνουμε ότι, για αίτηση έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου, την οποία απορρίπτει για οποιοδήποτε λόγο η Ελληνική Αστυνομία, παρακρατείται το ποσό των 5,00 ευρώ, ως ταχυδρομικά έξοδα αποστολής των δικαιολογητικών.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (LAISSEZ PASSER)

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. Φ.610/49/ΑΣ 3196/13.06.2008 εγκυκλίου της Ε3 Δ/νσης του Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με την έκδοση Προσωρινών Ταξιδιωτικών Εγγράφων, για την επιστροφή Ελλήνων υπηκόων στην Ελλάδα ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ισχύουν τα ακόλουθα:
- Τα Προσωρινά Ταξιδιωτικά Έγγραφα, δεν δύναται να εκδοθούν σε Ομογενείς του εξωτερικού, κατοίκους της χώρας όπου εδρεύει η Προξενική Αρχή.
Κατ’ εξαίρεση, εκδίδονται αποκλειστικά και μόνον, για:
α) αρωγή σε περιπτώσεις θανάτου,
β) συνδρομή σε περιπτώσεις όπου ο πολίτης είναι σε κίνδυνο,
γ) αντιμετώπιση δυσκολιών, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα δυστυχήματος ή σοβαρής ασθένειας

Έλληνες πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και έχει κλαπεί ή απωλεσθεί ή καταστραφεί το διαβατήριο ή το Δελτίο Ταυτότητάς τους, λαμβάνουν από τις επιτόπου Προξενικές Αρχές, Ελληνικές ή Αλλοδαπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελλείψει Ελληνικής Προξενικής Αρχής), Προσωρινά Ταξιδιωτικά Έγγραφα, για την επιστροφή στον τόπο κατοικίας τους.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2014

FacebookTwitter

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0