Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
greek english
Ανακοίνωση: Το Προξενικό γραφείο στο Λονδίνο και οι Άμισθες Προξενικές Αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου, για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας

Εκδοση Διαβατηρίου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για έκδοση ή ανανέωση του Ελληνικού Διαβατηρίου τους πρέπει να κλείσουν ραντεβού πριν έλθουν στο Προξενικό Γραφείο για την διεκπεραίωση της διαδικασίας. Για το κλείσιμο ραντεβού παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Κατόπιν εφαρμογής του νόμου 3103/2003, από 1.1.2006 εκδίδονται νέα διαβατήρια υψηλών προδιαγραφών ασφαλείας αποκλειστικά από την Ελληνική Αστυνομία. Τα παλαιού τύπου διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τις Νομαρχίες και τις Προξενικές Αρχές έπαυσαν να ισχύουν μετά την 31.12.2006 ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους. Από 1.1.2007 ισχύουν μόνον τα νέα διαβατήρια, που έχουν εκδοθεί από την Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η έκδοση των νέου τύπου βιομετρικών διαβατηρίων ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΠΔ 25/2004, την ΚΥΑ 3021/22.10.2005 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτών.

Η αρμοδιότητα των Προξενικών Αρχών περιορίζεται σε:
• Παραλαβή αιτήσεων και δικαιολογητικών
• Ασφαλή προώθησή τους προς την Ελληνική Αστυνομία
• Παραλαβή των διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία
• Επίδοση των διαβατηρίων στους δικαιούχους

Επισημαίνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης ως άνω διαδικασίας δεν μπορεί να προκαθορισθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την υποβολή αίτησης στις Προξενικές Αρχές απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

Τα δικαιολογητικά για τους ανήλικους υποβάλουν οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα παρουσία και του ανηλίκου.  Εάν παρίσταται ο ένας γονέας απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από αρμόδιες έμμισθες ή άμισθες ελληνικές Προξενικές Αρχές στη Μεγάλη Βρετανία.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενείο)

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει).  Το διαβατήριο επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Δύο (2) πρόσφατες (τελευταίου μήνα) έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες, συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών σε ανοιχτόχρωμο φόντο, και το πρόσωπο να κοιτάει  απευθείας τον φακό.  Επισημαίνουμε ότι εάν οι φωτογραφίες δεν πληρούν τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από της Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας (ΔΑΤ) νέου τύπου ή Πρωτότυπο πιστοποιητικό Δημοτολογίου (τελευταίου εξαμήνου) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό, το Προξενικό Γραφείο προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, εφ' όσον ζητηθεί.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Δεν γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Το Προξενικό Γραφείο προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, εφ' όσον αποσταλεί σχετικό αίτημα, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν το ραντεβού. Θα πρέπει να συμπληρωθεί στα Ελληνικά, η σχετική  αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται ο Δήμος εγγραφής. Η αίτηση αποστέλλεται συνημμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή με Fax στο: 0207 313 8990.

5. Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο) όπου ο αιτών αναφέρει:
• Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου
• Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί  σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα
• Εάν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης
• Εάν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από την χώρα
• Επιπλέον εάν ο αιτών είναι κάτοχος παλαιού τύπου διαβατηρίου σε ισχύ.

6. (Μόνο για τους άρρενες 19-45 ετών) Για όσους τελούν υπό αναβολή στρατεύσεως απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Τύπου Β΄.

Για τους ανυπότακτους εξωτερικού πρωτότυπη βεβαίωση του στρατολογικού τους γραφείου στην Ελλάδα, η οποία θα πιστοποιεί την εν λόγω ανυποταξία.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα, δηλαδή όχι παλαιότερα των 6 μηνών.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

1. Αίτηση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα).

2. Προηγούμενο διαβατήριο (εφόσον υπάρχει). Το διαβατήριο αυτό επιστρέφεται στον κάτοχο μέχρι την παραλαβή του νέου, οπότε προσκομίζεται προς ακύρωση.

3. Πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη ψηφιακή φωτογραφία συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών (βλ. παραπάνω). Επισημαίνεται ότι εάν η φωτογραφία δεν πληροί τις συγκεκριμένες τεθείσες προδιαγραφές η αίτηση απορρίπτεται από την Κεντρική Υπηρεσία Έκδοσης Διαβατηρίων στην Αθήνα.

4. Δελτίο Ταυτότητας (νέου τύπου) για ανηλίκους άνω των 12 ετών.  Εάν ο αιτών/η αιτούσα δεν διαθέτει ελληνικό δελτίο ταυτότητας, υποβάλλει πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής του σε ελληνικό δημοτολόγιο (τελευταίου εξαμήνου).

5. (Μόνον για τους ανήλικους άνω των 13 ετών) Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο) όπου αναφέρεται:

- Εάν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για συγκεκριμένα αδικήματα που αφορούν την έκδοση, χρήση, απώλεια ή την κλοπή διαβατηρίου.

- Εάν εκκρεμούν σε βάρος του ποινικές διώξεις ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα   παραπάνω αδικήματα.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Προκειμένου περί προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση, απαιτείται επιπλέον και η αυτοπρόσωπη παρουσία του επιτρόπου ή του δικαστικού συμπαραστάτη και υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο  σχετικής απόφασης.

Επειδή το Προξενικό Γραφείο έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών σχετικά με την αναγραφή των Ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες στα νέα βιομετρικά διαβατήρια, σας ενημερώνουμε ότι κατά την ισχύουσα νομοθεσία, η αναγραφή των ονομάτων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 (ISO 843). Κάντε κλικ ΕΔΩ και ΕΔΩ για να δείτε πως αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες στο νέο σας διαβατήριο.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (εργάσιμες ημέρες 9.30-14.30)

Τα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, τον επίτροπο, το δικαστικό συμπαραστάτη ή τέλος και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο (το οποίο θα φέρει ταυτότητα ή διαβατήριο) με την επίδοση σχετικής εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από έμμισθες ή άμισθες Ελληνικές Προξενικές Αρχές στη Μεγάλη Βρετανία.

Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης κατάθεσης δικαιολογητικών καθώς και το παλαιό διαβατήριο προς ακύρωση.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΛΑΣ, τα εκδοθέντα διαβατήρια παραμένουν στο Προξενικό Γραφείο για 6 μήνες μετά την έκδοσή τους. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα δεν παραληφθούν από τον κάτοχό τους, επιστρέφονται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Προξενικό Γραφείο (εργάσιμες ημέρες 9.00-17.00) ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας - Διεύθυνση Διαβατηρίων


ΚΛΟΠΗ- ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου στη Μ. Βρετανία, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη βρετανική αστυνομική αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση την οποία προσκομίζει στο Προξενικό Γραφείο όπου υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου (εργάσιμες ημέρες 9.30-14.30). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται άλλο έγγραφο ταυτοποίησης (με φωτογραφία) θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν έλληνα μάρτυρα.

Το Προξενικό Γραφείο διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση νέας δήλωσης για απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου εντός πενταετίας, η έρευνα μπορεί να διαρκέσει μέχρι ένα έτος ανάλογα με τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα. Σε περίπτωση απώλειας/κλοπής δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης διαβατηρίου προτού παρέλθουν 90 ημέρες από την ημερομηνία δήλωσης της κλοπής/απώλειας στο Προξενικό Γραφείο.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΗΓΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Α. Δεν εκδίδεται ταξιδιωτικό έγγραφο σε περίπτωση που το διαβατήριό σας έχει λήξει.

Εάν το διαβατήριό σας έχει  λήξει, μπορείτε να ταξιδέψετε προς την Ελλάδα - και μόνο προς την Ελλάδα - με το ληγμένο διαβατήριό σας (και επικουρικά την ταυτότητά σας, παλαιού τύπου). Μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της ΙΑΤΑ προς επιβεβαίωση.

Β. Ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από το Προξενικό Γραφείο σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Διαβατηρίου ή ταυτότητας για επιστροφή στην Ελλάδα. Για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου (emergency travel document) απαιτούνται τα ακόλουθα:

• Αίτηση (υποβάλλεται ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΑ στο Προξενικό Γραφείο από τον αιτούντα) - ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.
• Αριθμός κράτησης θέσεως  ή αντίγραφο εισιτηρίου.
• Δύο φωτογραφίες.
• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ( εάν έχει χαθεί ή κλαπεί το διαβατήριό σας )  που να  έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιουνίου 1960 ή πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγιο.
• Βεβαίωση βρετανικής αστυνομικής αρχής ότι κατατέθηκε δήλωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας.
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο , τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής διαβατηρίου ή ταυτότητας.

Το Προξενικό Γραφείο μπορεί να αναζητήσει αυτεπάγγελτα το εν λόγω πιστοποιητικό, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (βλ. παραπάνω).

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα χορηγούνται ατελώς, το νωρίτερο 48 ώρες πριν το ταξίδι σας.

Για το κόστος έκδοσης των νέων Διαβατηρίων παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Σας πληροφορούμε ότι δεχόμαστε ΜΟΝΟ μετρητά, σε Λίρες Αγγλίας.

Τελευταία ενημέρωση Κυριακή, 20 Σεπτέμβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση

RSS 2.0