Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019
greek english
Ανακοίνωση Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο θα παραμείνει κλειστό την Δευτέρα 27 Μαϊου 2019, λόγω έκτακτων εργασιών που συνδέονται με τη διεξαγωγή των Ευρωεκλογών

Ληξιαρχικές Πράξεις

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

 • Τα εν ισχύ διαβατήρια ή ελληνικές αστυνομικές ταυτότητες και των δύο νεόνυμφων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου στην Ελλάδα, στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι έλληνες πολίτες (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).
 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου βρετανικού ληξιαρχείου επικυρωμένο με τη σφραγίδα APOSTILLE από τις αρμόδιες βρετανικές Αρχές (https://www.gov.uk/get-document-legalised). Δεν απαιτείται μετάφραση.
 • Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενικό Γραφείο του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα, προκειμένου να δηλώσει το γάμο. Εάν και οι δύο σύζυγοι είναι έλληνες απαιτείται η παρουσία του ενός.

Εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δήλωση γάμου γίνεται αυθημερόν.

Κόστος πράξης: Το ισότιμο των 10 ευρώ για το πρωτότυπο και ομοίως για το κάθε αντίγραφο (συνήθως χορηγείται ένα αντίγραφο ή τρία εάν ο πολίτης επιλέξει να διεκπεραιώσει ο ίδιος τα έγγραφα στην Ελλάδα χάριν ταχύτερης ολοκλήρωσης της διαδικασίας).

ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

 • Αίτηση για τέλεση πολιτικού γάμου προς το Προξενικό Γραφείο Λονδίνου (συμπληρώνεται στο Προξενικό Γραφείο).
 • Πρωτότυπες άδειες γάμου και πιστοποιητικά γέννησης των μελλονύμφων από τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα.
 • Τα διαβατήρια ή οι αστυνομικές ταυτότητες των μελλονύμφων.
 • Δύο μάρτυρες, με τα διαβατήρια ή τις ταυτότητές τους, οι οποίοι θα παρίστανται στο γάμο.

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε προσυννενόηση  στο τηλ. 02073135600/5609 ή στο email: προκειμένου να ορισθεί η ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

 • Πρωτότυπο πλήρες πιστοποιητικό γέννησης του βρετανικού ληξιαρχείου (full birth certificate) επικυρωμένο με τη σφραγίδα APOSTILLE από τις αρμόδιες βρετανικές Αρχές (https://www.gov.uk/get-document-legalised) όπου αναγράφονται τα ονόματα των γονέων του νεογέννητου – Δεν απαιτείται μετάφραση.
 • Εν ισχύ διαβατήρια ή οι αστυνομικές ταυτότητες και των δύο γονέων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του έλληνα γονέα από τον Δήμο στην Ελλάδα (όπου θα εμφαίνεται καταχωρημένος ο γάμος, εφόσον έχει γίνει). Δεν πρέπει να είναι παλαιότερο των 6 μηνών.

 • Μόνο για άρρενα τέκνα: Σε περίπτωση που η δήλωση γίνεται μετά την παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία γέννησης, προηγείται η σύνταξη πράξης καθορισμού ηλικίας, για την οποία απαιτούνται 2 μικρές έγχρωμες φωτογραφίες του βρέφους.
 • Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενικό Γραφείο του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα γονέως για την δήλωση της γέννησης.

Σε περίπτωση που το παιδί έχει γεννηθεί εκτός γάμου, της δήλωσης προηγείται η σύνταξη πράξης αναγνώρισης τέκνου, για την οποία απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ https://www.mfa.gr/uk/ypiresies/ypiresies-gia-ellines/plerexousia.html

Σε περίπτωση που η μητέρα του εκτός γάμου γεννηθέντος τέκνου είναι αλλοδαπή (και ο πατέρας Έλληνας), απαιτείται Καθορισμός Ιθαγένειας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία ανήκει ο Δήμος όπου είναι εγγεγραμμένος ο πατέρας. Για τη διαδικασία αυτή απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω τα εξής δικαιολογητικά:

 • Επίσημη μετάφραση στα ελληνικά του πλήρους πιστοποιητικού γέννησης του βρετανικού ληξιαρχείου (full / long birth certificate) με τη σφραγίδα APOSTILLE. Σημείωση: Επίσημη μετάφραση θεωρείται αυτή που γίνεται είτε από το Μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 Αθήνα) είτε από Έλληνα δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Πιστοποιητικό αγαμίας για την μητέρα (no impediment certificate), το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής της. Αυτό θα πρέπει να έχει επικυρωθεί με τη σφραγίδα Apostille από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής και να έχει μεταφραστεί επισήμως στα ελληνικά. (Εφόσον η χώρα καταγωγής δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση περί Apostille, τότε απαιτείται επικύρωση από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή στην αλλοδαπή ή από τη Διπλωματική Αρχή της χώρας στην Ελλάδα και το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 Αθήνα).
 • Εάν η μητέρα είναι Βρετανή υπήκοος, αρκεί Υπεύθυνη Δήλωσή της (αντί του πιστοποιητικού αγαμίας) ότι ήταν ανύπανδρη κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου.

Η αυτοπρόσωπη παρουσία του τέκνου δεν είναι απαραίτητη.

Εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δήλωση γέννησης γίνεται αυθημερόν.

Κόστος πράξης: Το ισότιμο των 10 ευρώ για το πρωτότυπο και ομοίως για το κάθε αντίγραφο (συνήθως χορηγείται ένα αντίγραφο  ή τρία εάν ο πολίτης επιλέξει να διεκπεραιώσει ο ίδιος τα έγγραφα στην Ελλάδα χάριν ταχύτερης ολοκλήρωσης της διαδικασίας).

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.03.2001:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του έλληνα πολίτη από τον Δήμο στην Ελλάδα, στον οποίο εμφαίνεται ο γάμος (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).
 • Πρωτότυπο πλήρους οριστικής και αμετάκλητης Απόφασης διαζυγίου από το βρετανικό Δικαστήριο έκδοσης αυτού (Decree Absolute) επικυρωμένο με τη σφραγίδα APOSTILLE από τις αρμόδιες βρετανικές Αρχές (https://www.gov.uk/get-document-legalised ). – Δεν απαιτείται μετάφραση.
 • Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου: Διαζευκτήριο από την ενορία τέλεσης του θρησκευτικού γάμου.
 • Εν ισχύ διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα και των δύο τέως συζύγων.
 • Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Προξενικό Γραφείο του έχοντος την ελληνική υπηκοότητα, προκειμένου να δηλώσει το διαζύγιο. Εάν και οι δύο τέως σύζυγοι είναι έλληνες, απαιτείται η παρουσία του ενός.

Εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δήλωση διαζυγίου γίνεται αυθημερόν.

Για διαζύγια που έχουν εκδοθεί πριν την 01.03.2001 η δήλωση γίνεται μερίμνη του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, προσκομίζοντας όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, ώστε να αναγνωρισθεί το δεδικασμένο του αλλοδαπού οργάνου από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια.

ΔΗΛΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ:

 • Ελληνικό διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα του αποβιώσαντος.
 • Πιστοποιητικό δημοτολογικής κατάστασης του Ελληνικού Δήμου στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο αποβιώσας (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).
 • Η πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη θανάτου των βρετανικών αρχών - Δεν απαιτείται μετάφραση.
 • Εν ισχύ διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα του προσώπου που δηλώνει το θάνατο.

Εφόσον προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η δήλωση θανάτου γίνεται αυθημερόν.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

 • Πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη θανάτου από Βρετανικές Αρχές (επικυρωμένη με σφραγίδα Apostille, από τις αρμόδιες Βρετανικές Αρχές www.fco.gov.uk).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Προξενικό Γραφείο Λονδίνου (εφόσον πρόκειται για έλληνα υπήκοο).
 • Πιστοποιητικό ιατροδικαστικής αρχής (επικυρωμένο με σφραγίδα Apostille, από τις αρμόδιες Βρετανικές Αρχές www.fco.gov.uk) (συνήθως μερίμνη του Γραφείου Τελετών).
 • Πιστοποιητικό ταρίχευσης (επικυρωμένο με σφραγίδα Apostille, από τις αρμόδιες Βρετανικές Αρχές www.fco.gov.uk) (συνήθως μερίμνη του Γραφείου Τελετών).
 • Βεβαίωση από Γραφείο Τελετών για μεταφορά σορού εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε προσυννενόηση  στο τηλ. 02073135600/5609 προκειμένου για την σφράγιση της σορού από το Προξενικό Γραφείο Λονδίνου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΧΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

 • Πρωτότυπο πιστοποιητικό θανάτου από Βρετανικές Αρχές (επικυρωμένη με σφραγίδα Apostille, από τις αρμόδιες Βρετανικές Αρχές www.fco.gov.uk).
 • Πιστοποιητικό αποτέφρωσης (επικυρωμένο με σφραγίδα Apostille, από τις αρμόδιες Βρετανικές Αρχές www.fco.gov.uk).

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε προσυννενόηση  στο τηλ. 02073135600/5609 προκειμένου για την σφράγιση των σταχτών από το Προξενικό Γραφείο Λονδίνου.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
:

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει πρωτότυπο πιστοποιητικό (γεννήσεως, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης, δημοτολογικής κατάστασης) από τον Δήμο στην Ελλάδα, το Προξενικό Γραφείο δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση, εφόσον αποσταλεί σχετικό αίτημα. Θα πρέπει να συμπληρωθεί στα Ελληνικά, η σχετική αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται ο Δήμος εγγραφής και θα διευκρινίζεται το είδος του πιστοποιητικού που αναζητείται. Η αίτηση αποστέλλεται συνημμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ή με Fax στο: 0207 313 8990.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντίτιμο των ανωτέρω πράξεων παρακαλούμε πατήστε εδώ

Για το κλείσιμο ραντεβού παρακαλούμε πατήστε εδώ

Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 05 Ιούνιος 2018