Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french

Η Μεταφραστική Υπηρεσία

Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)  στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στην Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984/ (ΦΕΚ188Α΄), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης (Διοικητήριο).

Για έγγραφα εκδοθέντα από Κιργιζία (Kyrgyzstan),  Μογγολία, Περού, Τυνησία  και Ουζμπεκιστάν, χώρες για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή. Για χώρες εκτός Σύμβασης της Χάγης απαιτείται  επίσης επικύρωση από Ελληνική Προξενική Αρχή.

Αν το έγγραφο προέρχεται από ξένη Διπλωματική ή Προξενική Αρχή στην Ελλάδα, απαιτείται επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ. ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας από το Τμήμα Επικυρώσεων της ΥΔΙΣ Θεσσαλονίκης, εκτός των περιπτώσεων που το έγγραφο απαλλάσσεται της υποχρέωσης επικύρωσης λόγω διμερούς ή πολυμερούς Συμφωνίας που δεσμεύει την Ελλάδα, (πχ Σύμβαση Λονδίνου).

Για την μετάφραση ελληνικών δημοσίων εγγράφων, που θα κατατεθούν σε χώρες του εξωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έγγραφα να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα από τον εκδότη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί, βάσει των ισχυουσών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, από την εκδούσα Αρχή για την νόμιμη διαδικασία επικύρωσης, αναλόγως της χώρας τελικού προορισμού των εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την ύπαρξη της απαραίτητης επικύρωσης επί ελληνικών εγγράφων που θα σταλούν στο εξωτερικό βαρύνει τον αιτούντα την μετάφραση και μόνον.

Ειδικότερα, εάν το ελληνικό δημόσιο έγγραφο πρόκειται να κατατεθεί σε χώρα-μέλος  συμβαλλόμενο μέλος της Σύμβασης της Χάγης, πρέπει να έχει λάβει την απαιτούμενη επικύρωση (σφραγίδα APOSTILLE) , εάν όχι (ή εάν για την χώρα αυτή υπάρχει ελληνική επιφύλαξη) απαραίτητη είναι διαδικασία επικύρωσης με  τελική επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων (ΚΕΠΠΑ) του Υπουργείου  Εξωτερικών, ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων  της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων  Θεσσαλονίκης.

-Πληροφορίες σχετικά με τη σφραγίδα APOSTILLE , μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:  http://www.apdattikis.gov.gr/ypotheseis-politon/σφραγίδα-της-χάγης.

-Πληροφορίες για απαιτούμενες επικυρώσεις εγγράφων, πριν αυτά προσκομισθούν στο τμήμα Επικυρώσεων (ΚΕΠΠΑ) του Υπουργείου Εξωτερικών, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δημόσια έγγραφα θεωρούνται τα προβλεπόμενα από την  Σύμβαση της Χάγης, η δε επίσημη  μετάφρασή τους από τη Μεταφραστική Υπηρεσία αποτελεί διοικητικό έγγραφο.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επίσημης μετάφρασης και ανεπικύρωτου, αθεώρητου, ανύπογραφου ή μηχανογραφημένου ιδιωτικού εγγράφου, η οποία δεν αποτελεί διοικητικό έγγραφο.

Σημείωση

Η Μεταφραστική Υπηρεσία  βεβαιώνει μόνον το γνήσιο της υπογραφής των μεταφραστών. Οι μεταφραστές είναι υπεύθυνοι για την απόδοση της μετάφρασης.

Οι μεταφράσεις  σφραγίζονται και συνδέονται με τα έγγραφα που κατατίθενται προς μετάφραση, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα. Αντίγραφα της μετάφρασης μπορούν να ζητούνται κατά την αρχική αίτηση. Δεν αναλαμβάνεται η μετάφραση κειμένων για τα οποία υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να προσκομίσουν προς μετάφραση τίτλους σπουδών, ταυτότητες, διαβατήρια και άδειες οδήγησης να τα καταθέτουν μόνον σε μορφή επικυρωμένων αντιγράφων από τις αρμόδιες αρχές

Η Μεταφραστική Υπηρεσία παρέχει πάσης φύσεως μεταφραστικές υπηρεσίες στις κάτωθι γλώσσες:

Αγγλική
Αλβανική
Αραβική
Βουλγαρική
Γαλλική
Γερμανική
Γεωργιανή
Ισπανική
Ιταλική
Κροατική
Ολλανδική
Ουγγρική
Ουκρανική
Πολωνική
Πορτογαλική
Ρουμανική
Ρωσική
Σερβική
Τουρκική
Φλαμανδική

Κόστος μετάφρασης

Βάσει απόφασης Φ093.29/ΑΣ1057/26.02.07 ΥΦΥΠΕΞ (Φ.Ε.Κ 348/τ.Β΄/348/13.03.07),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ Φ.093.7/ΑΣ5950/2015 Φ.Ε.Κ. τ. Β΄1976/2015  τα τέλη ανά σελίδα μετάφρασης καθώς και οι κατηγορίες εγγράφων από 19.03.2007 καθορίζονται ως εξής:

Κατηγορίες εγγράφων και κόστος ανά σελίδα μετάφρασης

Κατηγορίες Εγγράφων Απλή Διαδικασία Επείγουσα Διαδικασία
Α 8,50 € 12,00 €
Β 9,50 € 14,00 €
Γ 14,00 € 20,00 €
Δ 15,00 € 21,00 €

Διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω  αλληλογραφίας

Οι πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν στη Μεταφραστική Υπηρεσία δύνανται να στείλουν τα έγγραφα προς μετάφραση κάνοντας χρήση υπηρεσιών ιδιωτικών εταιρειών, επιβαρυνόμενοι με το σχετικό κόστος και δίνοντας στους ανωτέρω τις σχετικές οδηγίες.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον βεβαιωθούν για την ύπαρξη των απαραίτητων επικυρώσεων,  παραδίδουν την αίτησή τους, τα έγγραφα και το αντίτιμο της μετάφρασης στον ταχυμεταφορέα, ο οποίος θα παραδώσει στην Υπηρεσία   τα έγγραφα και θα λάβει απόδειξη με αναφορά της ημέρας παραλαβής, οπότε και πρέπει να εμφανισθεί να τα παραλάβει. .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι συναλλασσόμενοι με την Μεταφραστική Υπηρεσία να προσκομίζουν ταυτότητα  και σε περίπτωση αλλοδαπού, υπηκόου τρίτης προς ΕΕ χώρας, άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα, (ν. 3386/2005, αρθ. 84, παρ.1).  Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του αιτούντος τις μεταφράσεις, θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση τόσο κατά την κατάθεση όσο και κατά την παραλαβή των εγγράφων.

ΑΙΤΗΣΗ (εκτυπώσιμη)

Στοιχεία  Επικοινωνίας :
Διεύθυνση :
ΑΡΙΩΝΟΣ 10
10554 ΑΘΗΝΑ

Ώρες συναλλαγής με το κοινό:
09:00-13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 - 32.85.711 και 210 - 32.85.712
ΦΑΞ: 210-3285777
e-mail:

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018