Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019
greek english french

Η Μεταφραστική Υπηρεσία

Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας  είναι  η  παροχή υπηρεσιών  επίσημης  μετάφρασης δημοσίων  και  ιδιωτικών  εγγράφων  είτε  αυτά  προσκομίζονται  από  ιδιώτες  είτε  από δημόσιες υπηρεσίες.

ΑΛΛΟΔΑΠΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ προερχόμενα από  Αρχή  χώρας  συμβεβλημένης  στην  Σύμβαση  της Xάγης  μεταφράζονται εφόσον φέρουν την σφραγίδα της σύμβασης της Χάγης  (APOSTILLE)  εκτός  των  περιπτώσεων  απαλλαγής   της  υποχρέωσης  αυτής της  επικύρωσης , που αναλύονται σε επόμενη παράγραφο.  Εάν τα  δημόσια  έγγραφα  προέρχονται  από  χώρα μη συμβεβλημένη  στην σύμβαση της  Χάγης  μεταφράζονται  εφ΄ όσον φέρουν  θεώρηση  από  την  Ελληνική  Προξενική  Αρχή  της  χώρας  προέλευσης  τους  ή  από  την  Προξενική  Αρχή  της  χώρας  αυτής  στην  Ελλάδα  και  εν συνεχεία  από  το Τμήμα  Επικυρώσεων  ( Κ.Ε.Π.Α.Ε.)   του  Υπουργείου  Εξωτερικών  ή το Γραφείο Επικυρώσεων  στην Υπηρεσία  Διεθνών Σχέσεων ( Υ.Δ.Ι.Σ.) Θεσσαλονίκης ( Διοικητήριο).
Εάν  το έγγραφο προέρχεται από  ξένη  Διπλωματική ή  Προξενική  Αρχή  στην Ελλάδα, απαιτείται  επικύρωση  από  το Τμήμα Επικυρώσεων  (Κ.Ε.Π.Α.Ε.)  του ΥΠ.ΕΞ. ή από το Τμήμα Επικυρώσεων της ΥΔΙΣ  Θεσσαλονίκης   εκτός των περιπτώσεων που το έγγραφο απαλλάσσεται  της  υποχρέωσης  επικύρωσης  λόγω  διμερούς  ή  πολυμερούς συμφωνίας, που δεσμεύει την Ελλάδα ( σύμβαση Λονδίνου 1968).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ που θα κατατεθούν  σε χώρες του εξωτερικού πρέπει να  είναι  πρωτότυπα ή  ακριβή  αντίγραφα από τον εκδότη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί από την εκδούσα  Αρχή  για την νόμιμη διαδικασία  επικύρωσης αναλόγως της  χώρας  τελικού  προορισμού του εγγράφου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την ύπαρξη της απαραίτητης επικύρωσης επί  ελληνικών εγγράφων, που θα σταλούν στο εξωτερικό βαρύνει τον αιτούντα την μετάφραση και μόνον.
Ειδικότερα εάν το  ελληνικό δημόσιο έγγραφο προορίζεται για χώρα -μέλος της Σύμβασης της  Σύμβασης της Χάγης  πρέπει να έχει  λάβει   την  απαιτούμενη επικύρωση  ( σφραγίδα apostille ) εάν  όχι  απαραίτητη  είναι η  διαδικασία  επικύρωσης  με τελική επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπ. Εξωτερικών ( ΚΕΠΠΑΕ) ή το αντίστοιχο Γραφείο επικυρώσεων της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης .

-ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ  APOSTILLE επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.apdattikis.gov.gr/ypotheseis-politon/σφραγίδα-της-χάγης.

- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ APOSTILLE

1)  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  Ε.Ε. 1191/2016

Σύμφωνα με τον  ανωτέρω Κανονισμό  οι ακόλουθες κατηγορίες δημοσίων εγγράφων, που εκδίδονται από  ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ  ΕΕ μπορούν  να  υποβληθούν  ΣΕ  ΑΛΛΟ  ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ χωρίς  επικύρωση,  στο πλαίσιο της προώθησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης των  απαιτήσεων :

α) γέννηση
β) το ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
γ) θάνατο
δ) όνομα
ε) γάμο, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη γάμου και της οικογενειακής κατάστασης
στ) διαζύγιο, δικαστικός χωρισμός ή ακύρωση γάμου
ζ) καταχωρημένη συμβίωση, περιλαμβανομένων της ικανότητας για σύναψη σχέσης καταχωρημένης συμβίωσης και της κατάστασης από άποψη καταχωρημένης συμβίωσης
η) λύση σχέσης καταχωρημένης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση καταχωρημένης συμβίωσης
θ) γονική ιδιότητα
ι) υιοθεσία
ια) κατοικία και/η διαμονή
ιβ) ιθαγένεια
ιγ) λευκό ποινικό μητρώο
2) Δεν απαιτείται σφραγίδα apostille για έγγραφα προερχόμενα από την ΤΟΥΡΚΙΑ , που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, την ικανότητα ή την οικογενειακή κατάσταση φυσικών προσώπων, την ιθαγένεια, την κατοικία ή την διαμονή του ατόμου. 
3) Δεν απαιτείται σφραγίδα apostille για έγγραφα φορολογικής κατοικίας που έχουν εκδοθεί από φορολογικές  αρχές  των  ΗΠΑ  και  ΤΟΥΡΚΙΑΣ στο  πλαίσιο  της  σύμβασης  αποφυγής  διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με την χώρα μας (ΠΟΛ. 1260/2014)
4) Δεν  απαιτείται  apostille  σε  πιστοποιητικό  φορολογικής  κατοικίας εκδόσεως  ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ( δίγλωσσο έντυπο – αίτηση), σε εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας ( ΠΟΛ. 1210/ 2015)

Η  επίσημη μετάφραση των δημοσίων εγγράφων από την Μεταφραστική Υπηρεσία αποτελεί  διοικητικό  έγγραφο. Υπάρχει, επίσης,  η δυνατότητα  επίσημης  μετάφρασης  και ανεπικύρωτου, αθεώρητου,  ανυπόγραφου ή μηχανογραφημένου  ιδιωτικού  εγγράφου, η οποία δεν αποτελεί διοικητικό έγγραφο.
Η Μεταφραστική Υπηρεσία συνεργάζεται με ιδιώτες μεταφραστές, που περιλαμβάνονται στο «Μητρώο  Επίσημων  Μεταφραστών Υπουργείου Εξωτερικών», το οποίο καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Η Μεταφραστική  Υπηρεσία βεβαιώνει μόνον  το  γνήσιο  της υπογραφής των μεταφραστών, οι οποίοι και μόνον είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα και το περιεχόμενο της μετάφρασης.
Οι μεταφράσεις σφραγίζονται με τα έγγραφα που κατατίθενται προς μετάφραση, τα οποία πάντα συνοδεύουν. Αντίγραφα της μετάφρασης μπορούν να ζητούνται κατά την αρχική αίτηση. Δεν αναλαμβάνεται η μετάφραση κειμένων για τα οποία υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα.
Όταν προσκομίζονται για μετάφραση τίτλοι σπουδών, ταυτότητες, διαβατήρια και άδειες οδήγησης  είναι προτιμότερο να κατατίθενται σε μορφή επικυρωμένων αντιγράφων από τις αρμόδιες Αρχές.     
Εάν διαπιστωθεί λάθος στην μετάφραση θα πρέπει να προσκομισθεί ή να αποσταλεί πρωτότυπο και  μετάφραση προκειμένου γίνει η διόρθωση.

Η   Μεταφραστική Υπηρεσία παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες στις ακόλουθες γλώσσες :

Αγγλική
Αλβανική
Αραβική
Βουλγαρική
Γαλλική
Γερμανική
Γεωργιανή
Ισπανική
Ιταλική
Κροατική
Ολλανδική
Ουγγρική
Ουκρανική
Πολωνική
Πορτογαλική
Ρουμανική
Ρωσική
Σερβική
Τουρκική
Φλαμανδική

ΚΟΣΤΟΣ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Βάσει της κείμενης νομοθεσίας ( Φ. 093.29/Ας 1057/ 26.2.07 -ΦΕΚ 348/τ.Β/348/13.3.07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ) τα τέλη ανά  σελίδα μετάφρασης  καθώς και οι κατηγορίες  εγγράφων καθορίζονται ως εξής :

Κατηγορίες εγγράφων και κόστος ανά σελίδα μετάφρασης

Κατηγορίες Εγγράφων

Απλή Διαδικασία
(8 εργάσιμες ημέρες
για κείμενο έως 10 σελίδες)
Επείγουσα Διαδικασία
(4 εργάσιμες ημέρες
για κείμενο έως 10 σελίδες)
Α 8,50 € 12,00 €
Β 9,50 € 14,00 €
Γ 14,00 € 20,00 €
Δ 15,00 € 21,00 €

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ  ΜΕΣΩ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Οι πολίτες,  που δεν μπορούν να προσέλθουν στην Μεταφραστική Υπηρεσία  μπορούν να στείλουν τα έγγραφα τους  για μετάφραση με ιδιωτική εταιρία  ταχυμεταφοράς (courier) , την οποία  θα  εξουσιοδοτήσουν να ενεργήσει για λογαριασμό τους  αφού της  δώσουν   σχετικές οδηγίες και το κόστος της  μετάφρασης. Ειδικότερα,   θα παραδώσουν  την αίτηση  και  τα έγγραφα τους  καθώς  και  το αντίτιμο της μετάφρασης  ώστε   εκπρόσωπος της  εταιρίας courier να  τα παραδώσει  στην  Υπηρεσία  και  να  λάβει την σχετική  απόδειξη. Η παραλαβή  της  μετάφρασης  θα γίνει την ημερομηνία   που αναγράφεται  στην απόδειξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι συναλλασσόμενοι με την Μεταφραστική Υπηρεσία να προσκομίζουν ταυτότητα και σε περίπτωση αλλοδαπού, υπηκόου τρίτης προς την ΕΕ χώρας , άδεια νόμιμης διαμονής στην χώρα ( ν. 3386/2005, άρθρο 84,παρ. 1).   Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας  του πολίτη θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική  εξουσιοδότηση τόσο κατά την κατάθεση όσο και κατά την παραλαβή των εγγράφων.

ΑΙΤΗΣΗ (εκτυπώσιμη)

Στοιχεία  Επικοινωνίας :
Διεύθυνση :
ΑΡΙΩΝΟΣ 10
10554 ΑΘΗΝΑ

Ώρες συναλλαγής με το κοινό:
09:00-13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103285711,  2103285712, 210368711, 210368743, 210368734, 210368764, 210368731, 210368728, 210368738, 210368748
ΦΑΞ: 210-3285777
e-mail:

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019