Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
greek english french

Η Μεταφραστική Υπηρεσία

Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων. Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE)  στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης στην Σύμβαση της Χάγης, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984/ (ΦΕΚ188Α΄), σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσης του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης (Διοικητήριο) (για την επικύρωση της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων των ξένων Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών στην Ελλάδα).

Για έγγραφα εκδοθέντα από Αλβανία, Κιργιζία (Kyrgyzstan),  Μογγολία, Περού και Ουζμπεκιστάν, χώρες για τις οποίες η Ελλάδα έχει εκφράσει επιφυλάξεις για την προσχώρησή τους στη Σύμβαση της Χάγης και για όσο διάστημα δεν έχουν αρθεί οι επιφυλάξεις αυτές, η επικύρωση γίνεται μόνον από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή. Για χώρες εκτός Σύμβασης της Χάγης απαιτείται  επίσης επικύρωση από Ελληνική Προξενική Αρχή.

Αν το έγγραφο προέρχεται από ξένη Διπλωματική ή Προξενική Αρχή στην Ελλάδα, απαιτείται επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ. ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας από το Τμήμα Επικυρώσεων της ΥΔΙΣ Θεσσαλονίκης, εκτός των περιπτώσεων που το έγγραφο απαλλάσσεται της υποχρέωσης επικύρωσης λόγω διμερούς ή πολυμερούς Συμφωνίας που δεσμεύει την Ελλάδα, (πχ Σύμβαση Λονδίνου).


Για την μετάφραση ελληνικών δημοσίων εγγράφων, που θα κατατεθούν σε χώρες του εξωτερικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έγγραφα να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα από τον εκδότη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί, βάσει των ισχυουσών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, από την εκδούσα Αρχή για την νόμιμη διαδικασία επικύρωσης, αναλόγως της χώρας τελικού προορισμού των εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την ύπαρξη της απαραίτητης επικύρωσης επί ελληνικών εγγράφων που θα σταλούν στο εξωτερικό βαρύνει τον αιτούντα την μετάφραση και μόνον.

Ειδικότερα, εάν το ελληνικό δημόσιο έγγραφο πρόκειται να κατατεθεί σε χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέλος στην Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να έχει λάβει την απαιτούμενη επικύρωση (σφραγίδα APOSTILLE) , εάν όχι (ή εάν για την χώρα αυτή υπάρχει ελληνική επιφύλαξη) να επικυρωθεί από την καθ΄ύλην αρμόδια Ελληνική Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του αρμοδίου οργάνου και ακολούθως από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων από την Υ.ΔΙ.Σ Θεσσαλονίκης.

Δημόσια έγγραφα θεωρούνται τα προβλεπόμενα από την  Σύμβαση της Χάγης

Ωρες συναλλαγής με το κοινό: 09:00-13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 - 32.85.711 και 210 - 32.85.712
ΦΑΞ: 210-3285777

Σημείωση
Η Μεταφραστική Υπηρεσία  βεβαιώνει μόνον το γνήσιο της υπογραφής των μεταφραστών. Οι μεταφραστές είναι υπεύθυνοι για την απόδοση της μετάφρασης.
Οι μεταφράσεις  σφραγίζονται και συρράπτονται με τα έγγραφα που κατατίθενται προς μετάφραση, ώστε να αποτελούν ενιαίο σώμα. Αντίγραφα της μετάφρασης μπορούν να ζητούνται κατά την αρχική αίτηση. Δεν αναλαμβάνεται η μετάφραση κειμένων για τα οποία υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να προσκομίσουν προς μετάφραση τίτλους σπουδών, ταυτότητες, διαβατήρια και άδειες οδήγησης να τα καταθέτουν μόνον σε μορφή επικυρωμένων αντιγράφων.


Η Μεταφραστική Υπηρεσία παρέχει πάσης φύσεως μεταφραστικές υπηρεσίες στις κάτωθι γλώσσες:

Αγγλική
Αλβανική
Αραβική
Βουλγαρική
Γαλλική
Γερμανική
Γεωργιανή
Ισπανική
Ιταλική
Κροατική
Μολδαβική
Ολλανδική
Ουγγρική
Ουκρανική
Πολωνική
Πορτογαλική
Ρουμανική
Ρωσική
Σερβική
Τουρκική
Φλαμανδική

Κόστος μετάφρασης

Βάσει απόφασης Φ093.29/ΑΣ1057/26.02.07 ΥΦΥΠΕΞ (Φ.Ε.Κ 348/τ.Β΄/348/13.03.07) τα τέλη ανά σελίδα μετάφρασης καθώς και οι κατηγορίες εγγράφων από 19.03.2007 καθορίζονται ως εξής:

Κατηγορίες εγγράφων και κόστος ανά σελίδα μετάφρασης

Κατηγορίες Εγγράφων Απλή Διαδικασία Επείγουσα Διαδικασία
Α 8,50 € 12,00 €
Β 9,50 € 14,00 €
Γ 14,00 € 20,00 €
Δ 15,00 € 21,00 €

Διεκπεραίωση αιτημάτων μέσω του Τμήματος Αλληλογραφίας

Οι πολίτες οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν στη Μεταφραστική Υπηρεσία δύνανται να στείλουν τα έγγραφα προς μετάφραση κάνοντας χρήση υπηρεσιών ιδιωτικών εταιρειών, επιβαρυνόμενοι με το σχετικό κόστος και δίνοντας στους ανωτέρω τις σχετικές οδηγίες. Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον βεβαιωθούν για την ύπαρξη των απαραίτητων επικυρώσεων, εν συνεχεία παραδίδουν την αίτησή τους, τα έγγραφα και το αντίτιμο της μετάφρασης στον ταχυμεταφορέα, ο οποίος θα παραδώσει στην Υπηρεσία   τα έγγραφα και εν συνεχεία θα τα παραλάβει προς επιστροφή την ημέρα που θα έχει ορισθεί στην σχετική απόδειξη. Να ληφθεί υπόψη ότι επικύρωση η οποία τίθεται επί χωριστής σελίδας θεωρείται επιπλέον σελίδα μετάφρασης. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή τους και από σχετικό αποδεικτικό στοιχείο για την νόμιμη παραμονή τους στην χώρα(Ν 3386/2005, αρθ. 84, παρ.1)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι συναλλασσόμενοι με την Μεταφραστική Υπηρεσία, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του αιτούντος τις μεταφράσεις, να προσκομίζουν σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση τόσο κατά την κατάθεση όσο και κατά την παραλαβή των εγγράφων.

ΑΙΤΗΣΗ (εκτυπώσιμη)


Η διεύθυνση αποστολής είναι : ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡΙΩΝΟΣ 10
10554 ΑΘΗΝΑ

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2017