Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019
greek english french
Αρχική arrow Επικαιρότητα arrow Συναντήσεις - Δράσεις - Συμμετοχές arrow Συμμετοχή Υφυπουργού Εξωτερικών, Κ. Φραγκογιάννη, σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου (Αθήνα, 29.11.2019)

Συμμετοχή Υφυπουργού Εξωτερικών, Κ. Φραγκογιάννη, σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου (Αθήνα, 29.11.2019)

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

«Οι Εμπορικές σχέσεις της Ε.Ε. με τρίτες χώρες»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αξιότιμοι Βουλευτές,

Το θέμα που τίθεται στη σημερινή κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ήτοι, οι εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στην τρέχουσα παγκόσμια συγκυρία. Μια περίοδο κατά την οποία επανεμφανίζονται στοιχεία επιθετικότητας με οικονομικούς και εμπορικούς όρους ανάμεσα στις σημαντικότερες δυνάμεις του πλανήτη. Θα μπορούσαμε μάλιστα αβίαστα να πούμε ότι οι ενέργειες που πραγματοποιούνται έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά «εμπορικού πολέμου».

Σε μία ραγδαίως αυξανόμενη απελευθέρωση των συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο εμπορικά όσο και χρηματοοικονομικά, αναφύονται σε μια παράλληλη διαδικασία, έντονα στοιχεία εθνικού προστατευτισμού, τα οποία εμπεριέχουν πρακτικές δημιουργίας ποικίλων εμποδίων έναντι του ελεύθερου εμπορίου. Επανέρχονται έτσι στο προσκήνιο πρακτικές όπως η λήψη μονομερών μέτρων και αντίμετρων μεταξύ χωρών, τα οποία, πολλές φορές, προσομοιάζουν σε αντίποινα. Οι πρακτικές αυτές οδηγούν σε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, σε στρεβλώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και, εν τέλει, στην υπονόμευση του λεγόμενου «rules-based international order».

Σε ένα τέτοιο μεταβαλλόμενο διεθνές εμπορικό περιβάλλον καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίσει και να προστατεύσει τα εμπορικά της συμφέροντα, προωθώντας, παράλληλα, τις θεμελιώδεις αρχές της περί ελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου, βασιζόμενο σε κοινά αποδεκτούς κανόνες με αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και με όρους κράτους δικαίου και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Κυρίες και κύριοι,
Όπως πολλοί από εσάς ήδη γνωρίζετε, η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει των Συνθηκών της, υπάγεται στις λεγόμενες «κοινοτικές» πολιτικές και, ως εκ τούτου, εντάσσεται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, συνεπώς, οι αποφάσεις στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται, ως επί το πλείστον, με ειδική πλειοψηφία.

Η διαπραγμάτευση και συνομολόγηση μιας εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια τρίτη χώρα είναι μια διαδικασία σύνθετη και χρονοβόρα. Συνοπτικά, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του πως διαμορφώνεται μια εμπορική συμφωνία, η όλη διαδικασία ξεκινάει από μία πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, επί τη βάσει της οποίας, διαμορφώνεται ένα πρώτο σχέδιο της λεγόμενης διαπραγματευτικής εντολής-πλαίσιο του Συμβουλίου προς την Ε. Επιτροπή.

Το στάδιο της διαπραγμάτευσης της εντολής αυτής είναι ίσως το πιο κρίσιμο για τα Κράτη-Μέλη, δεδομένου ότι εκεί επιδιώκεται η συμπερίληψη των περισσοτέρων εμπορικών συμφερόντων του εκάστοτε Κράτους-Μέλους, τα οποία όμως, όπως είμαι βέβαιος πως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι πάντα ευθυγραμμισμένα.

Με την υιοθέτηση της διαπραγματευτικής εντολής από το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινάει τις διαπραγματεύσεις με την εκάστοτε Τρίτη χώρα και τηρεί τα Κράτη-Μέλη ενήμερα σε κάθε στάδιο της διαπραγμάτευσης, κυρίως στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής Πολιτικής Εμπορίου (ΕΠΕ).

Για τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών της, η Ε. Επιτροπή διαπραγματεύεται, εξ ονόματος του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες ή ομάδες χωρών (βλ. MERCOSUR), με στόχο την αμοιβαία επωφελή πρόσβαση στις αγορές τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των εν λόγω χωρών.

Κάθε συμφωνία είναι μοναδική, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δασμολογικές μειώσεις, άνοιγμα των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, κανόνες για ζητήματα όπως η διανοητική ιδιοκτησία ή η βιώσιμη ανάπτυξη, ή ακόμη και ρήτρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσω των συμφωνιών, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και ευχέρεια πρόσβασης σε πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους.

Ο τύπος της κάθε εμπορικής συμφωνίας εξαρτάται από το περιεχόμενό της και τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά της τρίτης χώρας και τις τυχόν πολιτικές προτεραιότητες.

Σε γενικές γραμμές, θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξής βασικές κατηγορίες:

- Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών (Free Trade Agreements -FTAs), οι οποίες προβλέπουν αμοιβαίο άνοιγμα αγοράς και προτιμησιακή πρόσβαση στις αγορές αναπτυγμένων χωρών και αναδυόμενων οικονομιών,
- Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (Economic Partnership Agreements -EPAs), που αποτελούν ειδικού και εξατομικευμένου χαρακτήρα προτιμησιακές συμφωνίες με αναπτυξιακά στοιχεία,
- Συμφωνίες Σύνδεσης (Association Agreements), οι οποίες είναι πολιτικές συμφωνίες με στόχο την ενδυνάμωση των πολιτικών και οικονομικών δεσμών των εταίρων και
- Συμφωνίες Τελωνειακής Σύνδεσης που προβλέπουν εξάλειψη των δασμών στο διμερές εμπόριο με δημιουργία κοινού δασμολογίου έναντι εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στις θέσεις που τηρεί η χώρα μας στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, επιγραμματικά, θα μπορούσα να τις σκιαγραφήσω ως εξής:

1. Στον τομέα των αγαθών επιδιώκεται κατά το μέγιστο δυνατό η προάσπιση των ελληνικών επιθετικών και αμυντικών εμπορικών συμφερόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στο ελαιόλαδο, τις παρασκευασμένες ελιές, το βαμβάκι, τη φέτα, τα παρασκευασμένα ροδάκινα, το γιαούρτι, τα ακατέργαστα καπνά και τσιγάρα, τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, τα νωπά φρούτα και λαχανικά.
- Κατά τις διαπραγματεύσεις με χώρες / ομάδες χωρών στις οποίες υπάρχουν εξαγωγικές προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις επιδιώκεται η άρση των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ελληνικών αγαθών στην αγορά αυτών των χωρών.
- Αντίστοιχα, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική προς προάσπιση των αμυντικών μας συμφερόντων την ενσωμάτωση σε κάθε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ασφαλιστικών δικλείδων, όπως π.χ. ρήτρα διασφάλισης, διατήρηση συστήματος τιμών εισόδου, ποσοστώσεις εισαγωγής, αυστηρή εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών προτύπων κ. ά. Σημειώνεται ότι, από τον Μάρτιο του 2019, ισχύουν οριζόντιες διατάξεις για λήψη μέτρων διασφάλισης διμερώς στις Συμφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες επί του παρόντος καλύπτουν τις Συμφωνίες με την Ιαπωνία, Σιγκαπούρη και Βιετνάμ.

2. Στον τομέα των υπηρεσιών επιδιώκεται η εξάλειψη των εμποδίων και των μέτρων διακριτικής μεταχείρισης και η δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους Έλληνες επενδυτές και επιχειρηματίες .
- Στους τομείς με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ελληνική οικονομία συγκαταλέγονται οι εξής: τουρισμός, ενέργεια, κατασκευές, υποδομές και μεταφορές, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
- Ένα από τα πάγια επιθετικά συμφέροντα της χώρας αποτελεί ο τομέας των υπηρεσιών διεθνών ναυτιλιακών μεταφορών, στον οποίο επιδιώκεται φιλόδοξο αποτέλεσμα σε κάθε εμπορική συμφωνία. Συγκεκριμένα, στόχοι της χώρας σε κάθε εμπορική διαπραγμάτευση συνιστούν:
•    η συμπερίληψη διακριτού σχετικού κεφαλαίου, για λόγους νομικής ασφάλειας και βεβαιότητας,
•    η συμπερίληψη διατάξεων για την λεγόμενη «ελληνική ρήτρα» και
•    το διαμετακομιστικό εμπόριο.

- Υποστηρίζουμε, επίσης, τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς πρόκειται για ένα ταχέως αναπτυσσόμενο και δυναμικό πεδίο εμπορικής δραστηριότητας, που παράλληλα συμβάλλει στην είσοδο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία. Θεωρούμε ωστόσο ότι η απελευθέρωση συναρτάται άμεσα με την εμπιστοσύνη των χρηστών/καταναλωτών και των εταιρειών που επιχειρούν ηλεκτρονικά. Κατανοώντας τη σημασία των ροών δεδομένων για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου, υποστηρίξαμε ως προτεραιότητα τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το δικαίωμα του κράτους να νομοθετεί για την προστασία των καταναλωτών.
3. Στον τομέα της προστασίας των επενδύσεων, στηρίζουμε την νέα συναφή ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία διασφαλίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να νομοθετούν για θεμιτούς σκοπούς δημόσιας πολιτικής και παρέχει ενισχυμένη και αποτελεσματική προστασία των επενδυτών και των επενδύσεων. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη για το νέο Επενδυτικό Δικαστικό Σύστημα (Investment Court System / ICS), το οποίο θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο μηχανισμό επίλυσης διαφορών επενδυτή – κράτους (Investor-State Dispute Settlement Mechanism - ISDS).

- Σημαντικό στοιχείο, επίσης, της νέας κοινοτικής προσέγγισης είναι η δημιουργία ενός Πολυμερούς Επενδυτικού Δικαστηρίου (Multilateral Investment Court/MIC) το οποίο θα αντικαταστήσει όλους τους μηχανισμούς ISDS. Το MIC αποτελεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος επίλυσης διαφορών κράτους-επενδυτή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σε Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (United Nations Committee for International Trade Law/ UNCITRAL).

4. Στον τομέα των Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΓΕ) και σε ό,τι αφορά στην προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ, προτεραιότητα της χώρας μας κατά τη διάρκεια των εκάστοτε εν εξελίξει διαπραγματεύσεων με τους εμπορικούς μας εταίρους, αποτελεί η συνεχής προώθηση και υπεράσπιση της αυξημένης προστασίας των ελληνικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ήδη από τα πρώτα στάδια των συνομιλιών να κατοχυρωθεί η προστασία όσο το δυνατόν περισσοτέρων ελληνικών Γεωγραφικών Ενδείξεων, δεδομένου ότι η χώρα μας είναι 5η  μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αριθμό ΠΟΠ/ΠΓΕ.

- Πρωταρχικός στόχος στις διαπραγματεύσεις αποτελεί η πλήρης προστασία και αναγνώριση όλων των προϊόντων, σε περίπτωση ωστόσο που αυτό δεν καθίσταται πάντοτε δυνατό λόγω του διαφορετικού νομικού πλαισίου των τρίτων χωρών ή της ύπαρξης καλόπιστων προηγούμενων χρηστών με πολυετή παρουσία στην αγορά, επιδιώκεται η εφαρμογή της σταδιακής απόσυρσης- κατάργησης (phasing out) των ομώνυμων/ομοειδών προϊόντων (π.χ. εμπορικές Συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας, Ευρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur, Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μεξικό κ.α.). Η περίπτωση αυτή αφορά εμβληματικές Γεωγραφικές μας Ενδείξεις εγνωσμένου κύρους και διεθνούς φήμης όπως η ΠΟΠ Φέτα για την οποία τα περιστατικά παραποίησης είναι σαφώς αυξημένα σε σχέση με άλλα προϊόντα.

- [Σε περίπτωση καταχωρισμένων εμπορικών σημάτων ομώνυμων των ευρωπαϊκών Γεωγραφικών Ενδείξεων, επιδιώκεται η διαφοροποίηση στην ετικέτα με την προσθήκη όρων “style / type” και η αφαίρεση συμβόλων και εικόνων που παραπέμπουν στις χώρες παραγωγής των γνήσιων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Η δικαστική ακύρωση των κακόπιστων εμπορικών σημάτων παραμένει μία επιλογή, παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μία διαδικασία δαπανηρή και χρονοβόρα.]

- Τέλος, σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η επίτευξη των καλύτερων δυνατών όρων για την προστασία των Γεωγραφικών μας Ενδείξεων, επιδιώκεται η συμπερίληψη δεσμεύσεων στις Συμφωνίες εκ μέρους της Ε. Επιτροπής ή/και των εμπορικών μας εταίρων, προκειμένου να διασφαλισθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε μια από αυτές.

Σε αυτό συνδράμει και η Ε. Επιτροπή, η οποία με τη σύσταση ειδικών τεχνικών επιτροπών δυνάμει των εν λόγω Συμφωνιών, μεριμνά για την ορθή εφαρμογή τους μετά την υπογραφή τους και τη θέση τους σε ισχύ, αλλά και τη συμπερίληψη διατάξεων δια των οποίων προβλέπεται η αναθεώρηση τους σε εύθετο χρόνο με στόχο την εξασφάλιση επωφελέστερων όρων για τα αγροτικά μας προϊόντα.

5. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι το κεφάλαιο Εμπόριο και Βιώσιμη Ανάπτυξη των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέχει διατάξεις που δεσμεύουν αμοιβαία τα μέρη να εφαρμόζουν τα θεμελιώδη διεθνή πρότυπα και συμφωνίες σχετικά με την εργασία, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, τους φυσικούς πόρους και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. Επιπλέον, στο ίδιο κεφάλαιο περιλαμβάνεται μηχανισμός για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

- Η Ελλάδα στηρίζει τη διασύνδεση της διεθνούς εμπορικής και επενδυτικής δραστηριότητας με θεμιτούς στόχους πολιτικής όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, τα εργασιακά και ατομικά δικαιώματα, η ισότητα και η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά.

Η θέση μας αυτή είναι συμβατή με τις διεθνείς υποχρεώσεις μας, ενώ ανάλογες αρχές για τη βιώσιμη ανάπτυξη έχουν συμπεριληφθεί στις προτάσεις της χώρας μας στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για τη σύναψη Συμφωνιών Προώθησης και Προστασίας Επενδύσεων με τρίτες χώρες.

Κυρίες και κύριοι,

Επιτρέψτε μου να επισημάνω κάποια θετικά σημεία. Μετά την άρση των capital controls, τη δραστική μείωση των επιτοκίων δανεισμού του ελληνικού δημοσίου και τη θετική 4η έκθεση των θεσμών, πριν από λίγες μέρες είχαμε ακόμη ένα καλό νέο για την ελληνική οικονομία και ειδικότερα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Με απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, εγκρίθηκε το αίτημα της νέας κυβέρνησης για έξοδο από το ειδικό καθεστώς που διέπει τις εξαγωγικές πιστώσεις, από το 2012. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

Ότι οι ελληνικές εξαγωγικές -κυρίως μικρομεσαίες- εταιρείες δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον δυσχερείς όρους από τους προμηθευτές τους, που τους ανάγκαζαν σε πολλές περιπτώσεις να προκαταβάλουν την αξία των προϊόντων που εισάγουν λόγω του αυξημένου country risk. Το αποτέλεσμα ήταν να στερούνται ρευστότητας και να υστερούν σε ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, το γεγονός ότι η Ελλάδα θεωρείτο έως χθες μη ασφαλίσιμη χώρα, χρωμάτιζε αρνητικά την επενδυτική φήμη της χώρας, καθώς αποτελούσε το μόνο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτή την «ιδιότητα».

Η χώρα επανακάμπτει ως αξιόπιστος εμπορικός εταίρος και μπορεί πλέον να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται διεθνώς.

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την αποτίμηση των εμπορικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών, αναφέρει ότι το 2018 οι εξαγωγές της προς τους εμπορικούς της εταίρους, σημείωσαν επιπλέον άνοδο της τάξης του 2%. Ιδιαίτερα ενισχυμένος φαίνεται ο αγρο-διατροφικός τομέας. Επιπρόσθετα, υπολογίζεται ότι πάνω από 36 εκ. θέσεις εργασίας υποστηρίζονται από την εξαγωγική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες. Από την άλλη, η τελευταία έρευνα του ευρωβαρόμετρου, ανέδειξε πιο έντονο σκεπτικισμό των Ελλήνων πολιτών σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το κατά πόσο ωφελούμαστε από το διεθνές εμπόριο.

Η πληροφορία για την αποτίμηση της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών δεν εξειδικεύεται ανά χώρα μέχρι στιγμής, αλλά είναι προτεραιότητά μας να ζητήσουμε περισσότερα στοιχεία σε αυτήν την κατεύθυνση και αντίστοιχα να στοχεύσουμε στην ενημέρωση: τόσο των εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις δυνατότητες που δίνονται από αυτές τις συμφωνίες, όσο και στο ευρύτερο κοινό. Ειδικότερα, θα διοργανώσουμε Market Access Days με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό.

Τα τελευταία χρόνια, η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως κατά τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις σε μια περίοδο κατά την οποία ο μέσος ευρωπαίος πολίτης ένιωθε σταδιακά όλο και πιο αποκομμένος από τα κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Βρυξελλών.

Πράγματι, αν αναλογιστεί κανείς το μέγεθος του εγχειρήματος, την περιπλοκότητα του θέματος, τα συχνά αντικρουόμενα συμφέροντα ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θιγόμενα δικαιώματα, ατομικά και συλλογικά, γίνονται ευλόγως αντιληπτές και κατανοητές οι ανησυχίες των συμπολιτών μας.

Και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοιάζει πολλές φορές ως ένας απρόσωπος και ψυχρός γραφειοκρατικός μηχανισμός, αποκομμένος από τις ανάγκες και τις αγωνίες του μέσου ευρωπαίου πολίτη, θα πρέπει να έχουμε παράλληλα κατά νου ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι η διαφύλαξη, προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών τους.

Εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μοναδική, στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, περίπτωση υπερεθνικού οργανισμού, ή κοινότητας κρατών, η οποία καταφέρνει επιτυχώς και με συνολικά ευνοϊκά αποτελέσματα για τα μέλη της, να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος με τρίτες χώρες, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δύναμης. Η «ισχύς εν τη ενώσει» είναι η πεμπτουσία του συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των τρίτων χωρών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων εμπορικών συμφωνιών. Άλλωστε, τις πραγματικές διαστάσεις και τη σημασία της πτυχής αυτής, ειδικά στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί το Brexit, θα κληθεί να διαπραγματευτεί, από μόνο του, άνω των εκατό διμερών εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Θέλω να ελπίζω πως με τα ανωτέρω κατάφερα να σας παράσχω, έστω και συνοπτικά, τη συνολική θεώρηση και στρατηγική της χώρας μας σε ένα άκρως τεχνικό και σύνθετο θέμα. Δεν θα επεκταθώ, τώρα, στις επιμέρους εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάθε τρίτη χώρα, όμως, με χαρά είμαι διατεθειμένος να θίξουμε ενδεχόμενες ειδικότερες πτυχές αυτών κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας.