Σάββατο, 8 Μαΐου 2021
greek english french
Αρχική arrow Το Υπουργείο arrow Δομή arrow Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΜΔΚ)

Το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά για την παροχή βοήθειας, μέσω των Προξενικών Αρχών, τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο εξωτερικό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές και ανθρωπογενείςκαταστροφές, ατυχήματα, και λοιπά ζητήματα προξενικής φύσης.

Στο Υπουργείο λειτουργεί η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία σε συντονισμό και συνεργασία με κάθε κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα και υπηρεσία, έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση  εκτάκτων καταστάσεων ανθρωπιστικής και προξενικής φύσεως με διεθνείς πτυχές.

Η Μονάδα λειτουργεί ως συντονιστικό όργανο μεταξύ των υπηρεσιών του ΥΠΕΞ και των άλλων Υπουργείων. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης τίθεται σε λειτουργία επί 24ώρου βάσεως, παρέχοντας την απαραίτητη οργανωτική υποστήριξη στις υπηρεσίες του Υπουργείου που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.

Επιπλέον, μεσολαβεί μεταξύ των διαπιστευμένων στην Αθήνα Διπλωματικών Αποστολών άλλων χωρών με φορείς του ελληνικού Δημοσίου, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπου εμπλέκονται υπήκοοί τους.

Θεσμικό πλαίσιο

Η λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων προβλέπεται στο άρθρο 14 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (Ν. 3566/2007) και η οργάνωσή της ρυθμίζεται ειδικότερα με την Π23ΜΔΚ-28804/ΑΣ 14434/15.12.2009 Υπουργική Απόφαση.

Επίσης, ενώ η πρωταρχική αρμοδιότητα για την προξενική συνδρομή και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων προξενικής φύσης είναι εθνική, η παροχή προξενικής προστασίας αποτελεί αμοιβαία υποχρέωση των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπεται στο άρθρο 23 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στο άρθρο 46 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προξενική συνδρομή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης – Επικοινωνία πολιτών

Για τους Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό, προξενική συνδρομή παρέχεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Προξενικές Αρχές της Ελλάδος.

Κατά την περίπτωση που δεν υφίσταται εκπροσώπηση της Ελλάδας  σε μια τρίτη χώρα, προξενική προστασία για τους Έλληνες πολίτες παρέχεται από Αρχή κάθε Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020